Javna rasprava za elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelsko-apartmanskog kompleksa

23 dec 2021

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta „Alk Montenegro” d.o.o. - Tivat, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelsko-apartmanskog kompleksa, na urbanističkim parcelama UP66a koja se sastoji od katastarskih parcela br. 71/1 i 83/3 KO Tivat, UP66b koja se sastoji od katastarskih parcela br. 83/1, 75/2, 82/11, 84/14 i 84/13 KO Tivat i UP66c koja se sastoji od katastarskih parcela br. 82/1, 82/2 i 84/3, 75/9 i 75/10 KO Tivat, u zahvatu DUP-a „Seljanovo”, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, Ul. IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, kao i Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu www.epa.org.me ili www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 14.01.2022. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u poslovnim prostorijama preduzeća „Alk Montenegro” d.o.o. – Tivat, Ul. palih borca br 19b, dana 27.12.2021. godine sa početkom u 10 časova.

  Obavjestenje - PDF Elaborat - PDF