Javna rasprava – Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Edukativno-konferencijski centar na UP 10, Zona A, kat.parc.br.972/2, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tivat-Centar“, opština Tivat

21 jul 2020

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Centralna banka Crne Gore iz Podgorice, Bulevar Sv.Petra Cetinjskog br.6, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Edukativno-konferencijski centar CBCG, na UP 10, Zona A, kat.parc.br.972/2 KO Tivat, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tivat-Centar“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com, je četvrtak 27.08.2020. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 27.08.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Elaborat – PDF