JAVNA RASPRAVA – Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta nautičkog turizma/marina L3 u Urbanističkoj zoni 2 u zahvatu DSL „Dio Sektrora 22 i Sektor 23“, na dijelu katastarske parcele 4731 KO Tivat i pripadajućem akvatorijumu, Opština Tivat

22 jul 2020

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta, „Navar Incorporated“ d.o.o. iz Tivta, Bonići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta nautičkog turizma/marina L3 u Urbanističkoj zoni 2 u zahvatu DSL „Dio Sektrora 22 i Sektor 23“, na dijelu katastarske parcele 4731 KO Tivat i pripadajućem akvatorijumu, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me, , kao i sa veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.com

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 19.08.2020.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama preduzeća „Navar Incorporated“ d.o.o. iz Tivta, Bonići bb, Opština Tivat, dana 14.08.2020.godine, sa početkom u 10 časova.

Elaborat - detaljnije