Javna rasprava – javno parkiralište u zahvatu ulica Beogradska, Podgorička i Zagrebačka – DUP Seljanovo

23 apr 2021

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

1. Javna rasprava o Nacrtu  Elaborata o načinu korišćenja javnog parkirališta u zahvatu ulica Beogradska, Podgorička I Zagrebačka – DUP Seljanovo Faza I, broj 10-341/21-87/7 od 21.04.2021. godine trajaće od dana 21.04.2021. godine zaključno sa 05.05.2021. godine

2. Organ lokalne uprave, zadužen sa sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za privredu Opštine Tivat

3. Nacrt glavnog projekta će se:

  • -          objaviti na internet stranici Opštine Tivat : www.opstinativat.me
  • -          na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine
  • -          učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Sekretarijata za privred
4. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi ostali zainteresovani subjekti da se uključe u proces javne rasprave.

5. Primjedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti:

  • -         u elektronskoj formi na e-mail: privreda@opstinativat.me   
  • -         pisanoj formi nesposredno na pisarnici Opštine
  • -         putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za privredu, Trg magnolija br. 1

6. Sekretarijat za privredu razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti izvještaj koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Tivat.

Zaključak o javnoj raspravi - PDF

Nacrt elaborata - PDF