Javna rasprava o Nacrtu programa uređenja prostora za opštinu Tivat za 2021. godinu

31 dec 2020

Predsjednik Opštine Tivat, Zaključkom broj: 01- 332/20-937 od 30.12.2020. godine, utvrdio je Nacrt Programa uređenja prostora za opštinu Tivat za 2021. godinu i Nacrt programa stavio na javnu raspravu, te obavezao Direkciju za investicije da shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19 i 38/20),    Statutu Opštine Tivat (“Sl. List CG – opštinski propisi”, br. 24/18 i 09/20) i Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG – opštinski propisi“, broj 08/05 i „Sl. list CG – opštinski propisi“, broj 20/13), sprovede javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava će trajati 15 dana.

Javna rasprava će se održati od  31. 12. 2020. godine do 14. 01. 2021. godine.

Nacrt programa će se:

  •  - objaviti na internet stranici Opštine Tivat: opstinativat.me
  •  - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u zgradi organa uprave Opštine Tivat – ulazni hol, odnosno u prostorijama Direkcije za investicije, kancelarija broj 21.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi da učestvuju u javnoj raspravi.

Zbog aktuelne pandemije korona virusa centralna javna rasprava neće biti održana već se primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju u pisanoj formi do 14. 01. 2021. godine:

  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail investicije@opstinativat.me

Direkcija za investiije razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine.

Zaključak - PDF

Nacrt Programa uređenja prostora - WORD

 

v.d. direktora,

Budimir Cupara, dipl.ing.el.