• Crnogorski
  • English

Postovi sa tagom: Direkcija za investicije

Javna rasprava o Nacrtu programa uređenja prostora za opštinu Tivat za 2021. godinu

31 dec 2020

Predsjednik Opštine Tivat, Zaključkom broj: 01- 332/20-937 od 30.12.2020. godine, utvrdio je Nacrt Programa uređenja prostora za opštinu Tivat za 2021. godinu i Nacrt programa stavio na javnu raspravu, te obavezao Direkciju za investicije da shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 38/20),    Statutu Opštine Tivat (“Sl. List CG – opštinski propisi”, br. 24/18 i 09/20) i Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG – opštinski propisi“, broj 08/05 i „Sl. list CG – opštinski propisi“, broj 20/13), sprovede javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava će trajati 15 dana.

Javna rasprava će se održati od  31. 12. 2020. godine do 14. 01. 2021. godine.

Nacrt programa će se:

  •  – objaviti na internet stranici Opštine Tivat: opstinativat.me
  •  – u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u zgradi organa uprave Opštine Tivat – ulazni hol, odnosno u prostorijama Direkcije za investicije, kancelarija broj 21.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi da učestvuju u javnoj raspravi.

Zbog aktuelne pandemije korona virusa centralna javna rasprava neće biti održana već se primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju u pisanoj formi do 14. 01. 2021. godine:

  • – putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • – neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • – na e-mail investicije@opstinativat.me

Direkcija za investiije razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine.

Zaključak – PDF

Nacrt Programa uređenja prostora – WORD

Izvještaj sa javne rasprave – PDF

 

v.d. direktora,

Budimir Cupara, dipl.ing.el.

Javna tribina za elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje goriva

18 nov 2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da će se javna tribina o elaboratu o procjeni uticaja na životnu za postrojenje za skladištenje goriva sa pripadajućom opremom na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat, nosioca projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, koja nije održana 12.11.2020 godine, održati u četvrtak 26.11.2020. godine sa početkom u 15:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Odlučivanje o potrebi izrade elaborata za apartmansko-poslovni kompleks

19 okt 2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Centurion Investment & Development“ doo iz Bara, Bulevar Revolucije 1 B4podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat mješovite namjene apartmansko-poslovni kompleks, na urbanističkim parcelama UP 2-5, UP 2-6 i UP 2-7, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat je do srijede 28.10.2020.godine.

Dokumentacija – PDF

Odlučivanje o potrebi elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za gat za vezivanje brodova

14 sep 2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainetresovanu javnost da je nosilac projekta „Luštica Development“ ad iz Tivta, Novo naselje bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za gat za vezivanje plovila na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat je do 23.09.2020.godine.

Dokumentacija – PDF

Ustanove Grada