Javna rasprava za Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat mješovite namjene na Luštici

16 sep 2021

Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat mješovite namjene – stambeni objekat sa poslovnim sadržajima 3A-1,2, na dijelu urbanističke parcele UP3, kat.parcela br. 1043/38 KO Radovići, u obuhvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići Centar“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me je  do srijede 20.10.2021. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 14 10.2021. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Elaborat - PDF