JAVNE RASPRAVE 2013

04 jun 2013

JAVNA RASPRAVA O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje

Grafički prikaz zona - dalje

Izvještaj sa javne rasprave - dalje

Program javne rasprave - dalje

Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje


 JAVNA RASPRAVA O VODOSNABDIJEVANjU

Program Javne rasprave - dalje

Nacrt Odluke o vodosnabdijevanju - dalje


JAVNA RASPRAVA O POSTAVLJANJU, GRAĐENJU I UKLANJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT

Program Javne rasprave - dalje

Nacrt Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata na teritoriji Opštine Tivat - dalje

Izvještaj sa Javne rasprave - dalje


JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU ZA 2014.GODINU

Plan Javne rasprave o buđžetu za 2014 godinu - dalje

Nacrt budžeta za 2014 godine - dalje


JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OPŠTINI TIVAT ZA PERIOD OD 2014 - 2017 GODINE

Odluka o Javnoj raspravi - PDF
Program Javne rasprave - PDF
Tekst - dalje
Sumarni pregled poboljšanja energetske efikasnosti - dalje
Aneks 1 - dalje     Aneks 2 - dalje     Aneks 3 - dalje       Aneks 4 - dalje

JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OPŠTINI TIVAT 2013 - 2014

Odluka o utvrđivanju Nacrta Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat 2013-2014 - dalje

Nacrt - dalje


JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O POSTAVLJANJU ODNOSNO GRAĐENJU I UKLANJANJU PRISTUPNIH RAMPI, LIFTOVA I SLIČNIH OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Nacrt odluke - dalje

Program javne rasprave - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMJENA DUP TIVAT- CENTAR, ZA LOKACIJU HOTELA „PALMA“

Odluka - detaljnije

Program javne rasprave - detaljnije


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA ŽUPA ČEŠLJAR

Odluka - detaljnije

Program javne rasprave - detaljnije


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG PLANA ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

O D L U K A O utvrđivanju Nacrta Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti - PDF

P R O G R A M Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti  u Opštini Tivat - PDF

IZVJEŠTAJ - dalje


Plan javne rasprave po Nacrtu odluke o savjetu za saradnju lokalne samouprave i NVO-a i po nacrtu sporazuma o saradnji Skupštine opštine Tivat i NVO-a - dalje


 Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal”, Tivat - period od 24.03.2013. do 07.04.2013. godine -  dalje 


Javna rasprava o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat - period od 01.03.2013. godine do 15.03.2013. godine. - dalje

Nacrt Rješenja o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat - dalje

Izvještaj sa javne rasprave o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat - detaljnije  


Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor jednog predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija Opštine Tivat. - detaljnije 


Ponovna javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Seljanovo“ održati će se u periodu od 14.01.2013. do 28.01.2013.godine. - dalje

Program javne rasprave - dalje

Odgovori na primjedbe i predloge sa javne rasprave na nacrt dup-a „Seljanovo“ - dalje 


Budžet opštine Tivat za 2013 god. 

Plan javne rasprave -  dalje

Nacrt Budžeta opštine Tivat za 2013god.  -  dalje

Odluka  -  dalje