JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI

08 okt 2013
Opština Tivat oglašava prodaju urbanističke parcele br.2 površine 1166m2 u lokaciji 7 u zahvatu DUP-a „Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica“-izmjene i dopune („Sl.list CG-opštinski propisi“br.32/09 ).
UP obuhvata kat.parcele br.541,542,543,544,545,546,547,548 i 549 k.o.Tivat a nalazi se uz jadransku magistralu na Seljanovu na raskrsnici za šoping centar.
Namjena UP je „kolektivno stanovanje“-izgradnja stambeno poslovne zgrade sa indeksom zauzetosti 0,4 i izgrađenosti parcele 1,6.
Urbanistička parcela je u potpunosti komunalno opremljena.
Naknada za komunalno opremanje zemljišta (komunalije),shodno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta („Sl.list CG-opštinski propisi“br.3/13),na dan raspisivanja poziva za poslovni prostor  iznosi 110,oo€/m2 a  za stambeni prostor  75,oo€/m2 , s tim da se za objekte čija površina prelazi 250m2 ,za površinu preko 250m2 naknada uvećava za 50% po cijeni koja je propisana za stambenu namjenu.U momentu izdavanja građevinske dozvole u pogledu komunalija primjenjivaće se odredbe Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja bude važeća u tom momentu. - detaljnije