JUN 2016

13 jun 2016

- 30.06.2016. - Ugovor o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i Vujović Viktor

- 30.06.2016 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Perica Deković

- 28.06.2016. - Odluka o dodjeli stana Draganu Kordiću - dalje

- 28.06.2016. - Odluka o dodjeli stana na trajno korišćenje - dalje

- 28.06.2016. - Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br. Rs 14-15 - dalje

- 28.06.2016. - Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu DUPa Tivat Centar - dalje

- 28.06.2016. - Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja na UP 210 u zahvatu DUPa Mažina - dalje

- 28.06.2016. - Odluka o privremenom davanju u zakup parkinga na kat.par.3398 KO Tivat - dalje

- 28.06.2016. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Incom" d.o.o.

- 27.06.2016. - Ugovor o poklonu - Opština Tivat i Anastasiya Lashmanova

- 27.06.2016. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "GALIA TRIO MONTENEGRO" d.o.o

- 27.06.2016. - Ugovor o pružanju usluga - Opština Tivat i "RZUP" d.o.o.

- 21.06.2016. Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Ivo Sindik

- 21.06.2016. - Neposredni sporazum za izvođenje radova - Opština Tivat i d.o.o. "Dream Home Montenegro"

- 20.06.2016. - Neposredni sporazum za nabavku i ugradnju robe - Opština Tivat i "Znak" d.o.o.

- 17.06.2016. - Neposredni sporazum za pružanje usluge - Opština Tivat i Institut za razvoj i istraživanja oblasti zaštite na radu

- 15.06.2016. - Neposredni sporazum za izvođenje radova - Opština Tivat i d.o.o. "Komunalno" Tivat

- 08.06.2016. - Neposredni sporazum za nabavku i ugradnju robe - Opština Tivat i "Veletex" d.o.o.

- 15.06.2016. - Ugovor o nabavci i isporuci novog vozila sa samopodizačem kontejnera - Opština Tivat i "Ben-Kov" d.o.o.

- 08.06.2016. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i "Vanila" d.o.o. Tivat

- 08.06.2016. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i Adamović Nenad

- 08.06.2016. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opština Tivat i Poček Jelena

- 07.06.2016. - Ugovor o raskidu ugovora o prenosu prava na gradsko građevinskom zemljištu - Opština Tivat i Vlada Crne Gore MUP

- 07.06.2016. - Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa - dalje