Kompleks PARK Donja Lastva

18 dec 2009

Tekst plana – detaljnije PDF

Geodetska podloga sa granicom zahvata plana – detaljnije PDF (1,19 MB)

Plan namjene površine i objekata- detaljnije PDF (1,95 MB)

Plan parcelacije, regulacije i nivelacije – detaljnije PDF (1,67 MB)

Plan saobraćaja – detaljnije PDF (1,64 MB)

Plan elektroenergetike – detaljnije PDF (1,58 MB)

Plan hidrotehničke infrastrukture – detaljnije PDF (1,64 MB)

Plan telekomunikacije –detaljnije PDF (1,56 MB)

Plan pejzažnog uređenja – detaljnije PDF (1,93 MB)

Kompozicioni plan – detaljnije PDF (1,96 MB)