Kompleks PARK Donja Lastva

18 dec 2009

Tekst plana - detaljnije PDF

Geodetska podloga sa granicom zahvata plana - detaljnije PDF (1,19 MB)

Plan namjene površine i objekata- detaljnije PDF (1,95 MB)

Plan parcelacije, regulacije i nivelacije - detaljnije PDF (1,67 MB)

Plan saobraćaja - detaljnije PDF (1,64 MB)

Plan elektroenergetike - detaljnije PDF (1,58 MB)

Plan hidrotehničke infrastrukture - detaljnije PDF (1,64 MB)

Plan telekomunikacije -detaljnije PDF (1,56 MB)

Plan pejzažnog uređenja - detaljnije PDF (1,93 MB)

Kompozicioni plan - detaljnije PDF (1,96 MB)