KOMUNALNO UKLANJA PIJESAK ISPOD RIVE U DONJOJ LASTVI

12 jun 2019

Mehanizacija Komunalnog preduzeća doo Tivat, ukloniće do sada nasuti pijesak ispod rive u Donjoj Lastvi, te predmetnu lokaciju u potpunosti osloboditi.

Shodno Elaboratu o prihranjivanju javnih plaža ili neuređenih djelova obale, koji nisu u ugovornom odnosu sa nekim od korisnika, javno preduzeće Morsko dobro sprovelo je postupak predsezonskog nasipanja određenih lokacija, sve sa namjerom da time poveća pješčani fond na istim, te time omogući korišćenje većem broju posjetilaca i turista.

S tim u vezi, Opština Tivat je ove godine, za određena javna kupališta i djelove obale koja nisu u ugovornom odnosu sa njihovim korisnicima, a  nisu tretirani odnosno obuhvaćeni planom JPMD, opredijelila i obezbijedila određenu količinu pijeska sa istom namjerom, a to je omogućavanje njihove funkcionalnosti i udobnijeg komfora za posjetioce. Na lokaciji ispod rive u Donjoj Lastvi, za tako nešto je postojalo pojačano interesovanje mještana, naročito starije dobi, kako bi im bilo olakšan pristup vodi.

Predmetna lokacija nije prepoznata kao “plaža” kojoj je neophodno prihranjivanje, već isključivo kao lokacija odnosno dio obale, koju je s obzirom na  prisutnost kupača, te njihovih zahtjeva prethodnih godina, bilo potrebno dijelom urediti. Sve sa ciljem, da im se u konačnom omogući pristup moru.

Obilaskom lokacije, još u februaru, sa predstavnikom JPMD, ali i jučerašnjim obilaskom sa predstavnikom Direkcije za investicije,  na lokaciji je utvrđeno prisustvo sitnog ali i krupnog oštrog kamena, različitih dimenzija i oblika uz samo mulo. Na osnovu tog stanja sa terena, cijenili smo i prepoznali, uz dobru namjeru,  da je bilo poželjno određenom  količinom pijeska isto osvježiti odnosno učiniti pristupačnijim.

S obzirom da je prisutno konstantno interesovanje mještana za omogućavanjem boljeg pristupa vodi, Opština će u narednom periodu sagledati moguće modele za rješavanje tih zahtjeva.

post slika