KONKURS br.0901-791/2010

04 nov 2010

Na osnovu člana 30. ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA  (“Sl.list CG” br.51/08) i člana 75.ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, (Sl. list CG»,br.46/2006) Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine u saradnji sa Savezom arhitekata Crne Gore raspisuje

OPŠTI, JAVNI, MEĐUNARODNI, PROJEKTNI, JEDNOSTEPENI I ANONIMNI

KONKURS br.0901- 791 /2010 za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za UP 2 na Lokaciji br.17 „Lukovića barake“ iz Izmjena i dopuna DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica (“Sl.list CG”-opštinski propisi broj 32/09), prostor iza benzinske pumpe u Tivtu. - Detaljnije PDF