Konkurs za raspodjelu preostalih sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2010. godinu

24 sep 2010

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za upravu
i društvene djelatnosti
Broj: 0409 – 905/1
Tivat, 23.09.2010. godina
 
R A S P I S UJ E
KONKURS
za raspodjelu preostalih sredstava za projekte nevladinim organizacijama
za 2010. godinu

1. Sredstva planirana Budžetom Opštine Tivat u iznosu od 7.000 €, raspodijeliće se prvenstveno nevladinim organizacijama čiji projekti se realizuju u potpunosti ili dijelom na teritoriji Opštine Tivat,  koji  podržavaju realizaciju Lokalnog plana akcije za djecu Opštine Tivat (LPA za djecu) i aktivnosti koje pomažu riješavanju problema osoba sa posebnim potrebama (odredjivanje prioriteta član 8 Odluke) i koji zadovoljavaju kriterijume  sadržane u članu  17. Opštinske Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama. 
 
2. Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja Konkursa registrovane u Republici Crnoj Gori sa sjedištem u Tivtu.
 
3. Raspodjelu sredstava vrši Komisija Opštine Tivat za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija.
 
4. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu  prijave i forme projekta koji se mogu dobiti na Pisarnici Opštine Tivat i na WEB stranici Opštine Tivat (www.opstinativat.com).
Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje na Pisarnici Opštine Tivat, zaključno sa 25.10. 2010.g.
Uz prijavu se prilaže:
- projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,(ako je moguće i u elektronskoj formi – CD);
- dokaz o registraciji u Republici Crnoj Gori (ukoliko isti nije ranije dostavljen nadležnom organu  lokalne uprve);
- preporuke eksperata iz relevantne oblasti (ukoliko ih posjeduje), kao i
- garanciju (izjavu) ovlašcenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatora za projekat ili dio projekta koji kandiduje.
 
5.Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 11 sati i na telefon:069 596 899, kanacelarija za društvene djelatnosti broj 20.
 
6.Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.