• Crnogorski
  • English

Predsjednik opštine

pitajte-predsjednika-nova

Prof. dr Siniša Kusovac, predsjednik opštine Tivat rođen je 1967. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1992. godine. Magistarsku tezu „Menadžment u javnim i neprofitnim organizacijama“ odbranio je 1998., a zvanje doktora stekao je na istom fakultetu 2008. godine, odbranivši doktorsku disertaciju na temu „Tendencije savremenog sportskog menadžmenta u procesu prestrukturiranja i sprovođenja tranzicionih promjena“. U zvanje docenta biran je 2010. godine na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu. U martu 2013. izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Menadžment“, na Univerzitetu Union u Beogradu.

Tokom svoje karijere prof.dr Siniša Kusovac bio je zaposlen u Direkciji Javnih Prihoda Crne Gore kao načelnik prinudne naplate u Filijali Budva (1992 -1998), a zatim i kao rukovodilac Ekspoziture Tivat (1998 – 2004). Obavljao je dužnost direktora Direkcije za investicije i razvoj u Opštini Tivat (2004 – 2010), da bi se od 2010. našao na čelu Fakulteta za menadžment Herceg Novi, kao dekan ove institucije.

Prof.dr Siniša Kusovac 2012. objavio je knigu „Poresko knjigovodstvo javnih prihoda,donošenje budžeta, evidencija i upravljanje budžetom”. Autor je niza stručnih radova objavljenih u domaćoj i inostranoj stručnoj literaturi, te u sklopu međunarodnih naučnih skupova i to u periodu od 2000. do 2012. godine. Bio je član radne grupe u donošenju Nacionalne strategije za integralno upravljanjanje obalnim područjem Crne Gore, član tima za lokalni ekonomski razvoj Opštine Tivat uz podršku IRD – USAID u cilju utvrđivanja mogućnosti za biznis i lokalni ekonomski razvoj i implementaciju razvojnih projekata, menadžer na projektima “Rekonstrukcija fudbalskog stadiona Arsenal“, “Gradjanski Biro Opštine Tivat“, “Izrada softvera i website-a Turističke Organizacije Tivat “, kao i menadžer na određenim IPA i projektima Evropske komisije.

Prof.dr Siniša Kusovac u avgustu 2018. stupa na dužnost predsjednika opštine Tivat.

Oženjen je, otac je troje djece i sa suprugom i djecom živi i radi u Tivtu

– predstavlja i zastupa opštinu

– predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština

– stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja

– stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova

– podnosi izvještaj o stanju imovine opštine

– odlučuje o otuđenju imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina

– utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora

– imenuje i razrješava potpredsjednika opštine uz saglasnost skupštine

– imenuje i razrješava glavnog administratora, starješine organa, odnosno posebnih službi iz člana 69 stav 1 i 3 zakona

– imenuje i razrješava glavnog gradskog arhitektu

– postavlja i razrješava menadžera

– podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu organa i službi iz člana 69 zakona do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu

– usmjerava i usklađuje rad organa i službi iz člana 69 zakona i javnih službi, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte

– daje saglasnost na akt o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi iz člana 69 zakona i javnih službi

– vrši upravni nadzor nad radom organa i službi iz člana 69 zakona i javnih službi

– donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno

– odgovoran je za izvršenje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje

– donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine

– donosi kadrovski plan

– donosi plan integriteta

– donosi godišnji plan obuka lokalnih službenika i namještenika

– vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima opštine

adresa : Trg magnolija 1 , 85320 Tivat
Tel : +382 (0) 32/661-301
e-mail : predsjednik@opstinativat.com

Kontakt Forma

IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE I OSTVARIVANJU FUNKCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2017. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine Tivat za 2018. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine Tivat za period od 01.07.2017. do 31.12.2018. – detaljnije

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2016. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2015. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2014. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu – dalje 

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2012. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2011. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2010. godinu – dalje

Viber Community

9:17 pm

🌇 Tivat is at home.
—– Tivat je doma —–

9:16 pm

5:11 pm

✅ Nema novog pozitivnog slučaja zaraze koronavirusom među 60 analiziranih slučajeva juče popodne i jutros, saopštio dr Senad Begić.

Međutim, ne smijemo se opustiti i ne smijemo ići za talasom optimizma, dodao je on.

➡️ Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković precizirao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi 19 pacijenata, od kojih 12 na Infektivnoj, a sedam na Intezivnoj klinici.

– Na internoj klinici četiri su na respiratoru, a to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Dobro je da pripremamo jednog pacijenta za otpust, a do kraja sedmice još šest – istakao je Eraković.

Slična situacija je i u drugim bolnicama u Crnoj Gori, kojih je 22.
– Svi su stabilnog stanja – istakao je Eraković.

5:10 pm

5:10 pm

Američka ambasada pomogla američkim gradjanima da se vrate kući.

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

🔌 Na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta.

📍 Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

🇲🇪 Na povratku iz Londona avion Montenegroerlajnza dovodi kući crnogorske i bosanskohercegovačke državljane, uključujući 15 crnogorskih srednjoškolaca koji su pohadjali škole u Sjedinjenim Državama kroz FLEX program obrazovne razmjene koji finansira Stejt dipartment.

5:09 pm

4:51 pm

ℹ Vlada Crne Gore donijela je novi paket ekomskih mjera u cilju olakšavanja posljedica pandemije koronavirusa.
——————————-
(1/2)

– Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu, rekao je premijer Duško Marković.

ℹ Nove predložene mjere uključuju:

➡️ Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

➡️ Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

➡️ Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

➡️ Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

➡️ Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

✅ Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate. Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

✅ Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

✅ Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

➡️ Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

➡️ Podrška za poljoprivredu, jednokratna pomoć za nezaposlene

ℹ Mjere uključuju i:

○ Jednokratnu pomoć privrednim ribarima;

○ Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede;

○ Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada;

○ Podršku kupovini domaćih proizvoda;

○ Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana;

○ Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava I plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu;

○ Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

– Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore. Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje rekao je Marković.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

– Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice, istakao je premijer Duško Marković.

4:50 pm

4:48 pm

[ 09 April 2020 15:51 ] Opstina TIVAT: (checkmark) Nova podjela humanitarne pomoći u saradnji sa mjesnim zajednicama

ℹ Mjesne zajednice Opštine Tivat dostavile su spiskove osoba iz rizičnih kategorija kojima je potrebna podrška volontera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), ta podrška se već realizuje a biće dopunjena i novom podjelom humanitarne pomoći za domaćinstva u stanju socijalne potrebe. To je zaključak sastanka predsjednika OTZS i Opštine dr Siniše Kusovca sa predstavnicima MZ Tivat Centar, Krašići, Krtoli, Gradiošnica, Lepetane i Donja Lastva sa Seljanovom.

➡️ Pomoć će biti podijeljena iz sredstava obezbijeđenih iz trećeg humanitarnog kontigenta u vidu seta namirnica i sredstava za higijenu.
Predsjednik Kusovac je zahvalio prestavnicima mjesnih zajedncia na odzivu i doprinosu da se epidemiološke mjere poštuju na teritoriji cijelog grada.

“Svjesni činjenice da su i u našem gradu kao i na nivou cijele države ovom situacijom u ekonomskom smislu ponajviše pogođeni mali preduzetnici, samostalne trgovinske i zanatske radnje te uslužne djelatnosti kao što su taksi službe, radnici u ugostiteljstvu i ostali, očekujemo da će u skorije vrijeme Vlada u saradnji sa NKT kreirati set mjera koje će se sprovoditi i na lokalnom nivou te omogućiti lakše funkcionisanje u narednom periodu” istakao je predsjednik.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je apelovao na pomoć svih i jedinstvo u sprovođenju mjera NKT i ubuduće, i pozvao sve kojima je pomoć potrebna da bez ustručuvanja kontaktiraju volonterski tim, Kol centar i Crveni krst, jer „smo svi na istom zadatku da se ovo sve što brže prebrodi“.

Gabrijela Glavočić iz Službe predsjednika će preduzeti dalje aktivnosti na koordinaciji između svih službi i sektora u dijelu distibucije pomoći kako bi i sljedeći kontigent bio podijeljen najugroženijima, shodno dostavljenim spiskovima.

U ime mjesnih zajednica sastanku su prisustvovali Radovan Novaković, Veselin Vuković, Ivo Deković i Nikola Popović i predstavnik MZ Krtoli. Sastanku je prisustvovao i komandir Službe i spašavanja Zoran Barbić, Svjetlana Đikanović i koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

4:47 pm

Partneri