• Crnogorski
  • English

Predsjednik opštine

pitajte-predsjednika-nova

Prof. dr Siniša Kusovac, predsjednik opštine Tivat rođen je 1967. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1992. godine. Magistarsku tezu „Menadžment u javnim i neprofitnim organizacijama“ odbranio je 1998., a zvanje doktora stekao je na istom fakultetu 2008. godine, odbranivši doktorsku disertaciju na temu „Tendencije savremenog sportskog menadžmenta u procesu prestrukturiranja i sprovođenja tranzicionih promjena“. U zvanje docenta biran je 2010. godine na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu. U martu 2013. izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Menadžment“, na Univerzitetu Union u Beogradu.

Tokom svoje karijere prof.dr Siniša Kusovac bio je zaposlen u Direkciji Javnih Prihoda Crne Gore kao načelnik prinudne naplate u Filijali Budva (1992 -1998), a zatim i kao rukovodilac Ekspoziture Tivat (1998 – 2004). Obavljao je dužnost direktora Direkcije za investicije i razvoj u Opštini Tivat (2004 – 2010), da bi se od 2010. našao na čelu Fakulteta za menadžment Herceg Novi, kao dekan ove institucije.

Prof.dr Siniša Kusovac 2012. objavio je knigu „Poresko knjigovodstvo javnih prihoda,donošenje budžeta, evidencija i upravljanje budžetom”. Autor je niza stručnih radova objavljenih u domaćoj i inostranoj stručnoj literaturi, te u sklopu međunarodnih naučnih skupova i to u periodu od 2000. do 2012. godine. Bio je član radne grupe u donošenju Nacionalne strategije za integralno upravljanjanje obalnim područjem Crne Gore, član tima za lokalni ekonomski razvoj Opštine Tivat uz podršku IRD – USAID u cilju utvrđivanja mogućnosti za biznis i lokalni ekonomski razvoj i implementaciju razvojnih projekata, menadžer na projektima “Rekonstrukcija fudbalskog stadiona Arsenal“, “Gradjanski Biro Opštine Tivat“, “Izrada softvera i website-a Turističke Organizacije Tivat “, kao i menadžer na određenim IPA i projektima Evropske komisije.

Prof.dr Siniša Kusovac u avgustu 2018. stupa na dužnost predsjednika opštine Tivat.

Oženjen je, otac je troje djece i sa suprugom i djecom živi i radi u Tivtu

– predstavlja i zastupa opštinu

– predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština

– stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja

– stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova

– podnosi izvještaj o stanju imovine opštine

– odlučuje o otuđenju imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina

– utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora

– imenuje i razrješava potpredsjednika opštine uz saglasnost skupštine

– imenuje i razrješava glavnog administratora, starješine organa, odnosno posebnih službi iz člana 69 stav 1 i 3 zakona

– imenuje i razrješava glavnog gradskog arhitektu

– postavlja i razrješava menadžera

– podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu organa i službi iz člana 69 zakona do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu

– usmjerava i usklađuje rad organa i službi iz člana 69 zakona i javnih službi, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte

– daje saglasnost na akt o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi iz člana 69 zakona i javnih službi

– vrši upravni nadzor nad radom organa i službi iz člana 69 zakona i javnih službi

– donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno

– odgovoran je za izvršenje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje

– donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine

– donosi kadrovski plan

– donosi plan integriteta

– donosi godišnji plan obuka lokalnih službenika i namještenika

– vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima opštine

adresa : Trg magnolija 1 , 85320 Tivat
Tel : +382 (0) 32/661-301
e-mail : predsjednik@opstinativat.com

Kontakt Forma

IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE I OSTVARIVANJU FUNKCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2017. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine Tivat za 2018. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine Tivat za period od 01.07.2017. do 31.12.2018. – detaljnije

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2016. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2015. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2014. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu – dalje 

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2012. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2011. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2010. godinu – dalje

Partneri