Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat mješovite namjene apartmansko – poslovni kompleks “Arsenal” Tivat

18 mar 2021

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Centurion Investment & Development“, d.o.o. iz Bara, Bulevar Revolucije 1 B4, donijeto Rješenje, broj 09-322/20-upI-2/13 od 16.03.2021. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat mješovite namjene apartmansko – poslovni kompleks, na urbanističkim parcelama UP 2-5, UP 2-6 i UP 2-7, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, Opština Tivat. U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je predmetni Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu i sadrži definisane mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rješenjem o davanju saglasnosti na predmetni elaborat utvrđena je obaveza nosiocu projekta da planirani projekat za objekat mješovite namjene apartmansko – poslovni kompleks, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu, a koje se odnose na:

- Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta koje su definisane u Poglavlju 8 Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je data saglasnost, i

- Program praćenja uticaja na životnu sredinu. koji je definisan u Poglavlju 9 Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je data saglasnost.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Tivat u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja, a preko ovog organa.

RJEŠENJE - PDF