Obavještenje – Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za 10 kV kablovski vod od TS 10/0,4kV „Župa“ do TS 10/0,4kV „Marići“ KO Tivat

16 aug 2023

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ doo iz Podgorice, Ul. Ivana Milutinovića br.12, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za 10 kV kablovski vod od TS 10/0,4kV „Župa“ do TS 10/0,4kV „Marići“ KO Tivat, na djelovima katastarskih parcela br. 4328, 4327, 4326, 4274, 4267, 4892/1, 4248, 4249 i 4266, sve KO Tivat, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana „Župa-Češljar” i Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23”, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja, u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat, je do petka 25.08.2023.godine.

Dokumentacija - detaljnije