Obavještenje o davanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno poslovnog objekta

01 aug 2023

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Sotko Montenegro“ doo iz Tivta, donijeto Rješenje, broj 09-322/23-upI-40/13 od 01.08.2023. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za stambeno-poslovni objekat na djelovima urbanističkih parcela UP 2-8, UP 2-9, UP 2-10, UP 2-11, koje čine kat.parcele br. 556/1, 556/2, 557, 555/1, 555/2, 555/3, 560, 562, 183/2, 558/1, 558/2, 558/3, 558/4, 559 sve KO Tivat, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.

Rješenjem o davanju saglasnosti na predmetni elaborat utvrđena je obaveza nosiocu projekta da planirani projekat stambeno-poslovnog objekta realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je data saglasnost, a koje se odnose na:

  • - Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta koje su definisane u Poglavlju 8 Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i
  • - Program praćenja uticaja na životnu sredinu, koji je definisan u Poglavlju 9 Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Tivat u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja, a preko ovog organa.

Rješenje – PDF