OBAVJEŠTENJE POVODOM ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

06 apr 2018

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 04.04.2018. godine, obavjestila je Opštinu Tivat da su „Novi Gas” d.o.o. Podgorica, ulica Tuzi bb i „Luštica Development“ a.d. Tivat, ulica Radovići bb, podnijeli zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju izdvojenog gata sa sadržajima za administrativne službe graničnog prelaza, policije, lučke kapetanije i pumpne stanice na katastarskoj parceli broj 1117/1 KO Radovići, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, do 16.04.2018.godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama preduzeća „Luštica Development“ a.d. Tivat, ulica Radovići bb, dana 16.04.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

ELABORAT - PDF