Odjeljenje lokalnih javnih prihoda

10 jun 2010

Odjeljenje loklanih javnih prihoda vrši sledeće poslove:

  • priprema propise kojima se utvrdjuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analizira efekte primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike; pripremu propisa i drugih akata kojima se stimuliše politika razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika / poreska politika, poreske stope, olakšice i oslobadjanje od plaćanja i dr, formiranje baze podataka i dr./;
  • vrši  poslove uprave koji se odnose na utvrdjivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, poreza na firmu, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, poreza na potrošnju, lokalne komunalne takse i drugih prihoda u skladu sa zakonom; donosi rješenje o utvrdjivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima; analizira stepen i efekte ostvarenih prihoda, u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike; vodi registar poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi organ uprave za nekretnine; propisuje  oblik i sadržaj poreske prijave; preduzima mjere naplate lokalnih javnih prihoda (hipoteka, zaloga, zabrana prenosa novčanih sredstava preko računa obveznika, naplate poreske obaveze iz novčanih sredstava obveznika, naplata dugovanja iz imovine obveznika, plenidba i prodaja pokretne ili nepokretne imovine, predlaganje izdavanja privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom); donosi rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom; priprema periodične izvještaje i informacije o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda; obezbjedjuje funkcionalnost jedinstvenog  informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjedjuje monitoring u ovoj oblasti; obezbjedjuje tačno i ažurno vodjenje evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;
  • saradjuje sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovan;
  • priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Predsjednika Opštine; priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentična tumačenja opštinskih propisa iz ovih oblasti; vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima;
  • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;