OPIS POSLOVA – Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

14 feb 2013

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj vrši poslove uprave u oblasti:
1) planiranja prostora i izgradnje objekata, zaštite životne sredine, strateške procjene uticaja, procjene uticaja na životnu sredinu, integrisanog spriječavanja i kontrole zagađivanja životne sredine, zaštite vazduha, zaštite prirode, zaštite od buke u životnoj sredini, zaštite stanovništva od zaraznih bolesti i u drugim oblastima u vezi sa djelokrugom organa, odnosno oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i državnih planskih dokumenata u ovoj oblasti;
2) pripreme i sprovođenja opštinskih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan (izgradnja pomoćnih objekata i postavljanje, građenje i uklanjanje lokalnih objekata od opšteg interesa i postavljanje, građenje i uklanjanje pristupnih rampi, liftova i drugih objekata za pristup i kretanje osoba sa invaliditetom do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore u skladu sa zakonom; plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, godišnje naknade za korišćenje prostora, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i drugih naknada iz ovih oblasti; proglašenje zaštićenih prirodnih dobara; određivanje akustičnih zona i sl.) i propisa koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa; izjašnjavanja o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
3) pripreme i praćenja izrade lokalne planske dokumentacije do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore; predlaganja smjernica za programski zadatak i pripremnih poslova na izradi lokalne planske dokumentacije u skladu sa zakonom;
4) izrade i sprovođenja programa rada Sekretarijata; izrade i sprovođenja strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa (program privremenih objekata, lokalni plan održivog razvoja, lokalni program zaštite životne sredine, program monitoringa segmenata životne sredine, akcioni plan za zaštitu od buke, srateška karta buke, plan upravljanja zaštićenim spomenikom prirode i sl.) izrade i/ili sprovođenja programskih i planskih akata koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa; učešća u izradi i sprovođenju plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija, štetnog dejstva i havarijskih zagađenja voda, erozija i bujica, lokalnog strateškog plana opštine sa akcionim planom, plana komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, odnosno programa uređenja prostora opštine do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, plana integriteta, kadrovskog plana i sl); praćenja i sprovođenja državnih planskih akata i međunarodnih konvencija u okviru nadležnosti organa;
5) pripreme mišljenja na program privremenih objekata za područje morskog dobra u skladu sa zakonom;
6) staranja o kvalitetu vazduha u opštini;
7) saradnje sa menadžerom u pripremi predloga projekata koji se finansiraju iz međunarodnih i drugih fondova iz nadležnosti organa;
8) sprovođenja upravnih postupaka za izdavanje građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, rekonstrukciju, postavljanje ili uklanjanje objekata za koje je nadležan do okončanja započetih postupaka i izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; legalizaciju bespravnih objekata; izdavanja urbanističkih i tehničkih uslova za privremene objekte; pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan ili poslovni prostor; stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu za planove i programe opštine; procjenu uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaju drugi organi opštine; izdavanje integrisane dozvole; slobodni pristup informacijama i drugih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i odlukama skupštine opštine, odnosno upravnih postupaka koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa;
9) sistematizovanja i utvrđivanja liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev ili nisu ispunili uslov za legalizaciju i dostavljanje iste nadležnom inspekcijskom organu i organu lokalne uprave nadležnom za donošenje rješenja o alternativnom smještaju;
10) rješavanja po inicijativama građana iz djelokruga organa;
11) izdavanja uslova i mjera za zaštitu životne sredine;
12) vođenja dokumentacione osnove o prostoru;
13) vođenja informacionog sistema u oblastima za koje je obrazovan organ;
14) vođenja registra privremenih objekata; evidencije bespravnih objekata, izdatih urbanističko-tehničkih, odnosno urbanističkih uslova, uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača i drugih evidencija u oblastima za koje je organ obrazovan u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
15) saradnje sa drugim organima u poslovima planiranja i izgradnje kojima se utiče na prostorni razvoj;
16) upravnog nadzora, poslova ostvarivanja prava osnivača u javnoj službi D.O.O. "Komunalno" Tivat u dijelu obavljanja poslova upravljanja zaštićenim prirodnim dobrom; odlučivanje po pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa, davanje pravnih mišljenja na statut, godišnji program upravljanja, program rada, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, programe i planove pružanja usluga druge materijale tih javnih službi, davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine u dijelu poslova te javne službe nad kojima vrši upravni nadzor;
17) učešća u identifikaciji i zaštiti kapitala opštine u postupku privatizacije javne službe čiji je osnivač opština nad kojom vrši upravni nadzor;
18) pripreme izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala iz djelokruga organa za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl;
19) pripreme godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
20) pripreme informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
21) popisa i evidencije nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
22) drugih poslova iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.