OPIS POSLOVA – Direkcija za investicije

14 feb 2013

Direkcija za investicije vrši poslove koji se odnose na:
1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje lokalnih objekata i infrastukture iz nadležnosti opštine i u drugim oblastima koje su u vezi sa radom organa, odnosno u oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i planskih akata u oblasti za koju je obrazovana;
2) pripremu i sprovođenje lokalnih propisa iz oblasti za koje je obrazovana; pripremu i/ili sprovođenje propisa u oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
3) izradu i sprovođenje programa rada Direkcije; plana komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, odnosno programa uređenja prostora opštine do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore i drugih planova i programa opštine iz djelokruga organa; izradu i/ili sprovođenje programskih i planskih akata koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa; učešće u izradi i sprovođenju plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija, štetnog dejstva i havarijskih zagađenja voda, erozija i bujica, lokalnog strateškog plana opštine sa akcionim planom, plana integriteta, kadrovskog plana i sl); praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
4) saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova iz nadležnosti organa;
5) sprovođenje upravnog postupka za utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju ili rekonstrukciju objekata u nadležnosti opštine do okončanja započetih postupaka, pripremu ugovora o toj naknadi i staranje o njegovom izvršenju, utvrđivanje drugih naknada iz djelokruga organa u skladu sa posebnom odlukom opštine; slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i lokalnim odlukama, odnosno postupaka u oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa; iniciranje postupka eksproprijacije radi izgradnje objekata od interesa za opštinu;
6) tehničke, pravne i administrativne poslove na realizaciji programa uređenja opštine, odnosno plana komunalnog opremanja;
7) izradu i reviziju tehničke dokumentacije, organizaciju, koordinaciju, građenje, odnosno stručni nadzor nad izgradnjom objekata od interesa za opštinu i tehnički prijem; njihovu rekonstrukciju i održavanje; rušenje objekata i uklanjanje materijala kao i premještanje uređaja, podzemnih i nadzemnih instalacija i sl;
8) preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima;
9) rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
10) vođenje propisanih evidencija iz ovih oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom;
11) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga organa;
12) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji strateškog plana, plana integriteta i drugih izvještaja;
13) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
14) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave ili službi, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
15) druge poslove iz svog djelokruga, li skladu sa zakonom i drugim propisima