OPŠTINA TIVAT PODSTIČE ENERGETSKU EFIKASNOST KROZ BESKAMATNE KREDITE

12 sep 2018

Opština Tivat je obezbjedila sredstva za beskamatnu kreditnu liniju u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. Realizacija kreditne linije se sprovodi u saradnji sa NLB bankom.

Korisnici kredita mogu biti građani sa prebivalištem na teritoriji Opštine Tivat koji u svom posjedu imaju stan ili kuću na teritoriji opštine Tivat.

Iznos pojedinačnih kredita zavisi od građevinskog poduhvata koji će se realizovati, a čiji cilj svakako mora biti smanjenje potrošnje energije za zagrijavanje prostora ili za zagrijavanje vode u kući ili stanu. Namjenski krediti mogu biti utrošeni za: izgradnju ili rekonstrukciju omotača objekta (termoizolacione fasade), poboljšanje energetskih karakteristika krova objekta (toplotna izolacija), zamjenu vanjske bravarije energetski efikasnijom od postojeće, ili izgradnju solarnog sistema za zagrijavanje vode na krovu objekta. Namjenski krediti se u druge svrhe ne mogu koristiti. Iznosi pojedinačnih kredita mogu biti najviše do 3.000,00€ za jednog korisnika, a period otplate može biti od jedne do četiri godine, u zavisnosti od potreba i mogućnosti korisnika kredita, što korisnik definiše sa Bankom.

Korisnik kredita sa Bankom sklapa ugovor. Prije odobravanja kredita neophodno je da korisnik pripremi opis, predmjer i predračun materijala i radova i profakturu, i isto dostavi Banci na razmatranje. Uz zahtjev korisnik je dužan da dostavi dokaz o pravu svojine i dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Tivat. Nakon dostavljanja zahtjeva, Banka će odlučiti da li je dostavljeni opis radova i dokumentacija u skladu sa uslovima kreditiranja.

Kreditna linija će biti aktivna do utroška obezbjeđenih sredstava namjenjenih za finansiranje kamate i troškova obrade kredita, a koja sredstva iznose 10.000,00€, odnosno najkasnije do kraja 2018. godine.

Svi zainteresovani za dodatne informacije mogu se obratiti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, u prostorijama Opštine Tivat, kao i poslovnici NLB banke u Tivtu.

post slika