Oštre sankcije za loše tretiranje stabala iz nekadašnje bašte hotela Mimoza

21 nov 2019

Opština Tivat osuđuje ovakav način tretiranja prirodnih vrijednosti kakav je uočen kada je u pitanju velika pinjola (Pinus pinea L.) iz nekadašnje bašte hotela „Mimoza“, i apeluje na nadležne institucije da sankcionišu odgovorne za propadanje jednog od najstarijih i najljepših stabala na prostoru gradskog jezgra Tivta.

„Očekujem od inspekcijskih organa da se primijene odgovarajuće mjere kojim bi bili kažnjeni odgovorni za nemjerljivu štetu nanijetu gradu i najavljujem da ovakav slučaj narušavanja prirodnih vrijednosti neće proći nekažnjeno“ – saopštila je Tamara Furtula, sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

Opština Tivat se tokom proteklog perioda više puta obraćala inspekcijskim organima po pitanju narušavanja stanja ove zelene površine.

Zelena površina na kojoj se nalazi osušeno stablo pinjola prepoznata je kroz prostorno-plansku kao i dokumentaciju iz oblasti zaštite životne sredine, kao zelena površina koju je potrebno očuvati i nadgraditi, kao i da konkretna zaštita stabala na ovoj lokaciji treba da bude obezbijeđena kroz poštovanje mjera propisanih Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Za izgradnju novog hotela “Mimoza” 5* izrađen je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu na koji je izdata saglasnost od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine (Rješenje broj UPI-101-1556/1-02-1/24 od 23.08.2017. godine), u okviru kojega je izvršena pejzažna taksacija – dat je opis vegetacije na predmetnoj lokaciji i izvršena je kategorizacija dendroflore. Tom prilikom je utvrđeno da dva najveća stabla pinjola prečnika debla preko 1m, od kojih se jedno nedavno osušilo, spadaju u kategoriju A – drveće visokog kvaliteta (za očuvanje). U okviru pejzažne taksacije data je i tzv. zona zaštite korjena, koja pokazuje do kolike se udaljenosti od stabla smije prići prilikom vršenja iskopa bez opasnosti po oštećenje korjena. Oba impozantna primjerka pinjola Elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu predviđena su za očuvanje na lokaciji.

Međutim, preduzeće „Mimoza Group“ d.o.o. Tivat obratilo se dana 08.10.2019. godine Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj dopisom u kojem su naveli da se stablo pinjola  osušilo, da isto predstavlja opasnost za prolaznike i radnike na gradilištu, te da im u što kraćem roku bude data saglasnost za uklanjanje tog stabla.

Zbog činjenice da Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj nenadležan po pitanju izdavanja traženog odobrenja, a imajući u vidu izuzetno veliku štetu nanijetu pejzažnim, ambijentalnim i hortikulturnim vrijednostima centra grada, ovaj organ je uputio prijavu Upravi za inspekcijske poslove – Odsjek za ekološku inspekciju, kao organu nadležnom u ovoj oblasti, odnosno kontrolisanju da li nosilac projekta realizuje mjere propisane Elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu na koji je izdata saglasnost.

Uslijedio je drugi dopis, odnosno obavještenje „Mimoza Group“ d.o.o. Tivat o uklanjanju osušenog stabla pinjola, nakon čega je ovaj organ ponovo uputio prijavu Upravi za inspekcijske poslove – Odsjek za ekološku inspekciju, kao i zahtjev za inspekcijski pregled projektne dokumentacije odnosno stanje na terenu upućen Ministarstvu održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje, zbog sumnje da se tokom izvođenja radova nije ispoštovala zona zaštite korijena, što je dovelo do oštećenja korijena i kasnije sušenja stabla.