POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA KOJIMA SE REGULIŠU POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE GLAVNOG ADMINISTRATORA

03 apr 2019
  • Zakon o lokalnoj samoupravi - dalje
  • Zakon o upravnom postupku - dalje
  • Pravilnik o sadržaju Godišnjeg izvještaja o postupanju u upravnim stvarima i bližem sadržaju i načinu vođenja evidencije o postupanju u upravnim stvarima - dalje
  • Zakon o slobodnom pristupu informacijama - dalje