POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Služba za javne nabavke

26 aug 2016
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
  • Pravilnik o evidenciji postupaka javnih nabavki
  • Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje stepena energetske efikasnosti u postupku javnih nabavki
  • Pravilnik o metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja i sadržaja evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila
  • Pravilnik o metodologiji iskazivanja podkriterijuma najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke.