Poziv Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na VIII sjednicu Skupštine opštine Tivat

22 feb 2023

Pozivaju se nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu VIII sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 03.03.2023.godine.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu sekretarso@opstinativat.me najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama  dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat.


Broj:  03-016/23-7/2


Tivat,21.02.2023.godine

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT