PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXVI SJEDNICE

12 dec 2018

1. Predlog odluke o donošenju DUP-a Lepetane - dalje
2. Predlog odluke o donošenju UP-a Turistička zona Lepetane - dalje
3. Predlog Odluke o budžetu opštine Tivat za 2019.godinu - dalje
4. PREDLOG ODLUKE O ZARADAMA LOKALNIH FUNKCIONERA - dalje
5. PREDLOG ODLUKE O ZARADAMA LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPŠTINE TIVAT - dalje
6. Predlog Odluke o finansiranju usluge pomoc i njega u kuci za 2019.godinu - dalje
7. Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o finansiranju sporta - dalje
8. Predlog Odluke o stavljanju van snage Pravilnika o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama - dalje
9. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Savjeta za sport - dalje
10. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RAZVOJA KULTURE DECEMBAR 2018 - dalje
11. Informacija o stanju životne sredine za 2017 godinu za teritoriju opštinu Tivat - dalje
12. Plan i program rada doo VIK za 2019.godinu - dalje
13. Plan i program rada doo Komunalno Tivat za 2019.godinu - dalje
14. Plan i program rada doo Autobuska stanica Tivat za 2019.godinu - dalje
15. Plan i program rada DOO PARKING SERVIS TIVAT za 2019.godinu - dalje
16. Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat za 2019 godinu - dalje
17. Plan i program rada JU Muzej i galerija Tivat za 2019.godinu - dalje
18. Plan i program rada JU Sportska dvorana Tivat za 2019.godinu - dalje
19. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2019 godinu - dalje
20. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br.264-15 - dalje
21. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br.265-15 - dalje
22. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br.290-15 - dalje
23. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br.681-15 - dalje
24. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br.707-15 - dalje
25. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br.847-18 - dalje
26. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br.6-16 - dalje
27. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br.34-16 - dalje
28. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br.127-17 - dalje
29. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br.1087-15 - dalje
30. Predlog odluke o prenosu dijela kat.parcele 4764-1 ko Tivat doo Mesopromet Bijelo Polje - dalje
31. Predlog odluke o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu zemljišta - dalje
32. Predlog odluke o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja - dalje
dokumentacija za odluke iz imovinsko pravnih odnosa - dalje