Predlozi tačaka VII sjednice Odbora povjerenika

01. Zapisnik o radu V sjednice Odbora povjerenika Opštine Tivat word

02. Zapisnik o radu VI sjednice Odbora povjerenika Opštine Tivat word

03. Predlog odluke o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2021.g pdf

04. Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama opštine Tivat pdf

05. Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2021.g pdf

06. Predlog Odluke o izgradnji lok.obj. od opšteg interesa-Butiko Voli pdf

07. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju DOO Sportski centar Župa Tivat pdf

08. Predlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO ViK pdf

09. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu cijene vode DOO ViK za 2022.g pdf

10. Predlog Odluke o pokriću gubitka za 2020.g DOO Komunalno pdf

11. Predlog odluke o davanju sagl. za pokretanje post. eksprop.zemljišta za potrebe proširenja grads.groblja Sv. Srđ pdf

12. Predlog odluke o davanju sagl. za odustajanje od žalbe na Presudu Osn.suda u Kotoru P 1606 19 pdf

13. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Gl.projekta vođenja i reg.saobr.tokova pdf

14. Predlog odluke o izmjeni i dop. Odluke o donoš. Elaborata o načinu korišć. javnog parkirališta pdf

15. Plan i program rada RJ Azil za zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa za 2021.g pdf

16. Program rada sa finansijskim planom za 2022.g DOO Parking servis pdf

17. Program rada DOO Vodacom za 2022.g pdf

18. Plan i program rada JU Dnevni centar sa finans.planom za 2022.g pdf

19. Plan i program rada JU Muzej i galerija sa predlogom budžeta za 2022.g pdf

20. Plan i program rada JU Gradska biblioteka Tivat sa fin.planom za 2022.g pdf

21. Plan i program rada JU CZK sa finansijskim planom za 2022.g pdf

22. Plan i program rada JU Sportska dvorana sa finans.planom za 2022.g pdf

23. Program rada TOT sa finansijskim planom za 2022 pdf

24. Predlog Odluke o imenovanju članice Savjeta Radio Tivat pdf

25. Predlog Odluke o imenovanju tri člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat pdf

26. Predlog Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora DOO Komunalno pdf

Ustanove Grada