Prijedlog tačaka dnevnog reda IX sjednice SO

19 jul 2013

1.  Prijedlog Odluke o osnivanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje

2.  Prijedlog Odluke o osnivanju DOO „Komunalno“ Tivat - dalje

3.  Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa NVO - dalje  izvještaj

4.  Sporazum o saradnji Skupštine Opštine i NVO - dalje  izvještaj

5.  Prijedlog Odluke o  učešću Opštine Tivat  u osnivanju  Društva sa ograničenom odgovornošću „ Brend New Tivat” - odluka  Projektni zadatak

6.  Prijedlog Odluke o obrazovanju Službe Skupštine - dalje

7.  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama - dalje  Izmjena člana

8.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor direktora JP „ Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje

9.  Prijedlog Odluke o imenovanju člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje

10.Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i Namještenike - dalje

11. Informacija o ostvarivanju budžeta Opštine Tivat od 01.01.2013-30.06.2013. godine - dalje

12. Prijedlog Odluke o razmjeni zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela - odluka  skica

13. Prijedlog Odluke o ustupanju na korišćenje kat.par. 2125 KO Mrčevac - odluka  skica

14. Odbornička pitanja i odgovori