Program javne rasprave o nacrtu Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Tivat za period 2023-2027. godine

08 dec 2023

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Tivat za period 2023-2027. godine (u daljem tekstu LAP) će trajati 15 dana i održat će se u periodu 08.12-22.12.2023. godine.

Javna rasprava bit će održana po sledećem planu:

 1. Organ lokalne uprave, zadužen za sprovođenje Javne rasprave je Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat.
 2. Nacrt LAP-a će se:
 • - Objaviti na veb-sajtu Opštine Tivat: opstinativat.me;
 • - Na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine;
 • - Učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u Kancelariji Sekretarijata za društvene djelatnosti.
 1. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u Javnoj raspravi i izvrše uvid u nacrt LAP-a.
 2. Centralna javna rasprava će se održati u četvrtak 21 .12. 2023. godine sa početkom u 18.00 časova u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.
 3. Primjedbe, predlozi i sugestije se mogu dostaviti:
 • - u elektronskoj formi na e-mail: drustvenedjelatnosti@opstinativat.me;
 • - u pisanoj formi neposredno na pisarnici Opštine;
 • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija br. 1.
 1. Sekretarijat za društvene djelatnosti razmotrit će primjedbe, predloge i sugestije učesnika u Javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti izvještaj o istom.

Program javne rasprave - PDF

Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Tivat 2023-2027. godine - detaljnije

post slika