PROGRAM JAVNE RASPRAVE O STRATEGIJI RAZVOJA TURIZMA ZA PERIOD 2020. – 2024. GODINE

07 nov 2019

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18, 034/19), člana 3 i člana 4 Odluke o formiranju konsultativne radne grupe za pracenje izrade Strategije razvoja turizma na teritoriji opštine Tivat za period 2020. — 2024.godine broj 0101-335-239/1 od 05.03.2019.godine, člana 21 Odluke o načinu i postupku ucešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 008/05, Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 020/13), utvrdujem

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Strategije razvoja turizma na teritoriji opštine Tivat za period 2020. - 2024. godine sa akcionim planom

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2020.-2024.GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA 2020.-2024.GODINU - PDF