Javna rasprava – Strateški plan razvoja Opštine Tivat od 2024 – 2029 godine.

23 jun 2024
 1. Dana 21.06.2024. godine zaključkom br. 01-018/23-678/13 utvrdjen ie Nacrt Strateškog Plana razvoja Opštine Tivat 2024-2029 (u daljem tekstu Nacrt Plana ).
 2. Javna rasprava o Nacrtu Plana će trajati u periodu od 24.06.2024. godine zaključno sa 08.07.2024. godine, u ukupnom trajanju od 15 dana .
 3. Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Plana može se izvršiti svakog radnog dana u zgradi Opštine Tivat – kancelarija broj 25F, kao i na internet stranici Opštine Tivat opstinativat.me
 4. Centralna javna rasprava povodom Nacrta Plana, održaće se u multimedijalnoj sali Opštine dana 05.07.2024. godine sa početkom u 09h.
 5. Dostavljanje primjedbi, predloga, mišljenja i sugestija svih zainteresovanih građana može se izvršiti u:
 • - elektronskoj formi na e-mail adresu ivona.petrovic@opstinativat.me, u toku cjelokupnog perioda trajanja javne rasprave
 • - pisanoj formi neposredno na arhivi Opštine Tivat i putem pošte na adresu Trg Magnolija br.1, zaključno sa danom okončanja javne rasprave
 1. O realizaciji ovog Programa staraće se Radna grupa za izradu Strateškoga Plana razvoja Opštine Tivat 2024-2029.
 1. Nakon sprovedene javne rasprave Radna grupa za izradu Nacrta Plana, razmotriće sve primjedbe i sugestije učesnika javne rasprave, sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na internet stranici opštine Tivat.
 2. Program javne rasprave biće objavljen:
 • - na internet stranici Opštine Tivat, opstinativat.me
 • - putem Radija Tivat
 • - na oglasnim tablama unutar poslovnih prostorija Opštine Tivat                                                                   

Program javne rasprave - detaljnije

Zakljucak 2024 - detaljnije

Strateski plan - detaljnije

post slika