POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

07 feb 2014

ZAKONI

• Zakon o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“, broj 60/03 i „Sl.list CG“, br. 32/11)
• Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13 i 33/14)
• Zakon o svojinsko pravnim odnosima („Sl.list CG“ br. 19/09)
• Zakon o državnoj imovini („Sl.list CG“ br. 21/09, 40/11)
• Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, „Sl.list CG“ br. 88/09, 03/10, 38/12)
• Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“, broj 44/12)
• Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.list CG“, broj 79/08, 70/09, 44/12)
• Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list RCG“ br. 29/07, „Sl.list RCG“ br. 32/11, 40/11, 43/15)
• Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“, br. 13/07, 86/09, 32/11)
• Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list CG“ br. 34/14)
• Zakon o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“ br. 28/93, 27/94, 42/94 i „Sl.list CG“ br. 26/07, 28/11)
• Zakon o regionalnom vodosnabdijevanju crnogorskog primorja („Sl.list CG“ broj 13/07, 40/11)
• Zakon o eksproprijaciji („Sl.list RCG“ br. 55/00, 12/02, 28/06 i „Sl.list CG“ broj 21/08,)
• Zakon o putevima („Sl.list RCG“ br. 42/04, 21/09, i „Sl.list CG“ broj 54/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11)
• Zakon o elektronskom potpisu („Sl.list RCG“ broj 55/03, 31/05)
• Zakon o elektronskom dokumentu („Sl.list CG“ broj 05/08)
• Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG“ broj 49/10)

UREDBE

• Uredba o kancelarijskom poslavanju organa državne uprave („Sl.list CG“ br. 51/11)
• Uredba o načinu obračuna posebne naknade na investicije za izgradnju objekata na teritoriji opština crnogorskog primorja („Sl.list CG „ br. 27/11)
• Uredba o postupku i kriterijumima za pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije („Sl.list CG“ br. 32/11, 06/14, 42/14)
• Uredba o proceduri izrade i donošenja planskog dokumenta po skraćenom postupku („Sl.list CG“ br. 39/13)
• Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG“, br. 02/07)

PRAVILNICI

• Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta/kriterijumima namjene površina/elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl.list CG“, br. 24/10, 33/14)
• Pravilnik o načinu uvida, ovjeravanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnožavanja i čuvanja planskog dokumenta („Sl.list CG“ br. 71/08)
• Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl.list CG“ br. 23/14, 32/15 i 75/15)
• Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta („Sl.list CG“ br. 30/14)
• Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda („Sl.list CG“ br. 33/09, 57/13)
• Pravilnik o obrascima koji se koriste u postupcima izgradnje objekata („Sl.list CG“ br. 47/13)
• Pravilnik o vrstama, minimalno – tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Sl.list CG“ br. 63/11, 47/12 i 08/15)
• Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada („Sl.list CG“ br. 47/13)
• Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br. 48/13 i 44/15)
• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl.list RCG“ br. 07/84)