POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Komunalna policija

07 feb 2014

 


 • Zakon o lokalnoj samoupravi  ,(Sl.list RCG  br.42/05......Sl.list CG br. 38/12)
 • Zakon o Komunalnoj policiji (Sl.list RCG-opšt.prop.br.15/05)  
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru (,Sl.list RCG  br.39/03 i Sl.list CG br.76/09 i 57/11)
 • Zakon o opštem upravnom postupku (,Sl.list RCG  br.60/03 i Sl.list CG br.32/11)
 • Zakon o komunalnim djelatnostima ,(Sl.list RCG  br.12/95)
 • Zakon o upravljanju otpadom ,(Sl.list CG br.64/11)
 • Zakon o zaštiti od buke (Sl.list CG br.28/11 i 01/14)
 • Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada( Sl.list CG br. 04/11,40/11 i 01/14)
 • Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju,(Sl.list RCG  br.45/05 i Sl.list CG br.75/10 i 38/12)
 • Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima,( Sl.list CG  br.33/12)
 • Zakon o putevima,( Sl.list RCG  br.42/04......Sl.list CG br.40/11)
 • Zakon o prekršajima ( Sl.list CG br.1/11,6/11 i 39/11)