Sektor 24 – plan

11 jun 2013

naslovna cd - usvojeno - dalje

DSL sektor 24 tekstualni dio (mart 2013) usvojeno - dalje

DSL sektor 24 (sintezni list A3) Plan namjene & Rezimi koriscenja (mart 2013) - dalje

Dokumentacija plana:

01 Odluka DSL - Aerodrom Tivat - dalje

02 Programski zadatak DSL - Aerodrom Tivat - dalje

03 Odgovori na primjedbe na nacrt DSL sektor 24 - javna rasprava - dalje

04 Zakljucak Vlade o usvajanju DSL Aerodrom Tivat - dalje

05 PPA DSL Aerodrom Tivat - konacna verzija 2011 - dalje

06 Analiza usaglasenosti sa ICAO standardima - dalje

07 Analiza lokacije kontrolnog tornja - dalje

08 Analiza platforme - dalje

09 EKONOMSKO TRZISNA ANALIZA AERODROMA TIVAT - dalje

Grafički prilozi:

01 Podloga sa granicom DSL - dalje

02-1 Izvod iz PPMDCG - dalje

02-2 Izvod iz PUPa - dalje

03-1 Geologija - dalje

03-2 Seizmika - dalje

04 Postojeca namjena povrsina i objekata - dalje

05 Plan namjene povrsina i objekata - dalje

06 Rezimi koriscenja i faze realizacije - dalje

07 Plan zelenih i slobodnih povrsina - dalje

08-1 sjever SAO Reg-NIV Parcelacija - dalje

08-2 jug SAO Reg-NIV Parcelacija - dalje

09 Plan hidrotehnicke infrastrukture - dalje

10 Plan elektroenergetske infrastrukture - dalje

11 Plan tk infrastrukture - dalje