Sektor 29

10 apr 2012

Tekst:

Tekst DSL 29  -  PDF

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu  -  PDF

Grafika:

01b. Topografsko katarska podloga  -  PDF

12a. Plan namjene površina  -  PDF Close

12b. Plan namjene površina  -  PDF

13a. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  -  PDF

13b. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  -  PDF

13c. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije (Ambijentalna cjelina)  -  PDF

14a. Plan mjera za sprovođenje  -  PDF

14b. Plan mjera za sprovođenje  -  PDF

15a. Saobraćajna infrastruktura  -  PDF

15b. Saobraćajna infrastruktura  -  PDF

16. Hidrotehnička infrastruktura - Plan  -  PDF

17. Elektroenergetska infrastruktura - plan  -  PDF

18. Telekomunikaciona infrastruktura - plan  -  PDF

19a. Pejzažna arhitetkura - plan  -  PDF

19b. Pejzažna arhitetkura - plan  -  PDF

20. Sinhron plan infrastrukture  -  PDF

21. Plan oblika  -  PDF

22. Faznost realizacije  -  PDF