Sjednica SO 17

01 jul 2011

1.   Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat - WORD

2.   Odluka o donošenju Poslovnika Skupštine opštine Tivat - WORD

3.   Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2010 godinu - WORD

4.   Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Glavnog administratora opštine Tiva - WORD

5.  Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2010.g. Turističke organizacije Tivat - WORD

6.   Odluka o davanju saglasnosti na pijačni red - WORD

7.  Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik pijačnih usluga - WORD

8.  Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama - WORD

9.  Nacrt Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na fasadi stambene zgrade - WORD

10. Odluka o proglašenju grada Tivta - Gradom maslinovog ulja - WORD

11. Zaključak o umanjenju cijena zakupa zemljišta na kojem opština ima pravo svojine, a koristi se za postavljanje terasa ugostiteljskih objekata - WORD

12. Razmatranje građanske inicijative o parkinzima 

13. Lokalni plan zaštite životne sredine za period 2011 - 2015. godine - WORD

14. Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od lokalnog značaja opštine Tivat za period od 2011 do 2017 godine - WORD

15. Plan zaštite i spašavanja od požara na teritoriji opštine Tivat - WORD

16. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja - WORD

17. Informacija o stanju kanalizacionog sistema u opštini Tivat - WORD

18. Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja MZ „Krašići“ na objektu 1,  na kat.parc. 878/1 K.O. Krašići - WORD

19. Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja JU „Centar za kulturu“ Tivat na nepokretnostima - WORD

20. Odluka o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa kompenzacijom međusobnih potraživanja između opštine Tivat i „PMC INVEST“ doo - WORD

21. Odbornička pitanja i odgovori