Sjednica SO 17

01 jul 2011

1.   Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat – WORD

2.   Odluka o donošenju Poslovnika Skupštine opštine Tivat – WORD

3.   Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2010 godinu WORD

4.   Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Glavnog administratora opštine Tiva WORD

5.  Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2010.g. Turističke organizacije Tivat – WORD

6.   Odluka o davanju saglasnosti na pijačni red – WORD

7.  Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik pijačnih usluga – WORD

8.  Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama – WORD

9.  Nacrt Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na fasadi stambene zgrade – WORD

10. Odluka o proglašenju grada Tivta – Gradom maslinovog ulja – WORD

11. Zaključak o umanjenju cijena zakupa zemljišta na kojem opština ima pravo svojine, a koristi se za postavljanje terasa ugostiteljskih objekata – WORD

12. Razmatranje građanske inicijative o parkinzima 

13. Lokalni plan zaštite životne sredine za period 2011 – 2015. godine – WORD

14. Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od lokalnog značaja opštine Tivat za period od 2011 do 2017 godine – WORD

15. Plan zaštite i spašavanja od požara na teritoriji opštine Tivat – WORD

16. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja – WORD

17. Informacija o stanju kanalizacionog sistema u opštini Tivat – WORD

18. Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja MZ „Krašići“ na objektu 1,  na kat.parc. 878/1 K.O. Krašići – WORD

19. Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja JU „Centar za kulturu“ Tivat na nepokretnostima – WORD

20. Odluka o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa kompenzacijom međusobnih potraživanja između opštine Tivat i „PMC INVEST“ doo – WORD

21. Odbornička pitanja i odgovori