SKUPŠTINSKI SAZIV OD 07.05.2012. GODINE

1.Odluka o budžetu opštine Tivat za 2016. godinu – dalje
2.Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2015. godinu – dalje
3.Program uređenja prostora za 2016. godinu – dalje
4.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za 2015. godinu – dalje
5.Odluka o usvajanju Plana upravljanja za veliki gradski park – dalje
6.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Vodovod i kanalizacija za 2016. godinu – dalje
7.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno za 2016. Godinu – dalje
8.Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU „Sportska dvorana“ za 2016. godinu – dalje
9.Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Centar za kulturu Tivat za 2016. godinu – dalje
10.Odluka o usvajanju Plana i programa rada Turističke organizacije Tivat za 2016. godinu – dalje
11.Program rada Skupštine opštine za 2016. godinu – dalje
12.Odluka o usvajanju Programa razvoja sporta opštine Tivat do 2020. godine – dalje
13.Odluka o usvajanju Programa razvoja kulture opštine Tivat za period 2015-2020 godina – dalje
14.Odluka o prodaji zemljišta UP 438-140 – dalje
15.Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnjanja u Posl.br 1055/13 – dalje
16.Odluka o davanju saglasnosti za ispravku granica – dalje

1.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti – dalje
2.Dopuna programa uređenja prostora opštine Tivat za 2015. Godinu – dalje
3.Odluka o određivanju naziva ulica u opštini Tivat – dalje
4.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i propise – dalje
5.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj – dalje
6.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalnu djelatnost – dalje
7.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za utvrđivanje kriterijuma, broja i strukture stanova (kvote) za raspodjelu između organa lokalne uprave, javnih službi i MUP-a( Uprave policije -Centra bezbjednosti Tivat – dalje

01. Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju projketa izgradnje sekundarne kanalizacione mreže u Krašićima itd. – dalje

02. Odluka o zaduzivanju  opštine Tivat za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u primorskom regionu -Faza V. – dalje

03. Odluka o dopuni odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. – dalje

04. Odluka o donošenju akcionog plana za mlade 2015-2016. godine. – dalje

05. Odluka o prenosu ovlašćenja na realizaciju Projekta kanalizacionog i vodnog sistema Tivat. – dalje

06. Odluka o razmjeni zemljišta. – dalje

07. Odluka o pristupanju kupovini zemljišta. – dalje

08.Odluka o naseljima i granicama naselja. – dalje

Ustanove Grada