Postovi sa tagom: Služba predsjednika opštine

Treći virtualni sastanak projekta SUSTOURISMO – Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development

08 mar 2021

Treći sastanak partnera projekta SUSTOURISMO  održan je 16. I 17. februara 2021. a zbog ograničenja prouzrokovanih Covid-19 pandemijom, sastanak je organizovan virtuelno. Ovaj dvodnevni dogadjaj je bio prilika za raspravu o napretku projekta, posebno se fokusirajući na glavne rezultate prvih istraživačkih aktivnosti i prikupljanja podataka s ciljem podrške razvoju turističke aplikacije SUSTOURISMO i lokalnih turističkih paketa, kao I sistema nagrada koji će biti testirani tokom ljeta 2021. Iskazana je nada se da će se trenutna  kriza brzo poboljšati jer snažno utičče na sve privredne sektore, posebno na turizam.

Ivona Petrović, koordinatorka projekta, pozdravila je sve partnere u ime Opšine Tivat kao partnera domaćina sastanka, a Danica Banjević, direktorica Turističke organizacije Tivat predstavila je značaj turističkog sektora u Crnoj Gori (u 2018. godini 25% BDP Crne Gore odnosio se na turizam) i snažne napori na unapredjenju održivijog turizma na lokalnom nivou. Zapravo, od 2011. godine i javni i privatni sektor pokrenuli su mnoge projekte usmjerene ka: podršci zaštite okoline, valorizaciji lokalne kulture i promociji održivih turističkih rješenja poput e-bicikala i solarnih brodova u Tivtu.

Dr. Maria Morfoulaki, načelnica Laboratorije za održivu mobilnost Centra za istraživanje i tehnologiju Hellas / Helenski institut za saobraćaj (CERTH / HIT), predstavila je glavne ciljeve sastanka. Posebno je istakla važnost podataka i naičnih dokaza prikupljenih u prvom dijelu projekta kako bi se razvila aplikacija SUSTOURISMO i lokalni turistički paketi i sistemi nagrađivanja koji će se implementirati u 10 pilot područja.

Prvog dana Institut za promet i logistiku (ITL), koordinator radnog paketa T1, predstavio je rezultate velike studije s ciljem analize političkih dokumenata o održivom turizmu i saobraćaju na području ADRION-a na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Studija, usmjerena na postojeće strateške, političke i zakonodavne okvire za održivi turizam i unapredjenje mobilnosti, pokazala je složenost turističkog sektora i prisutnost više politika i mjera koje već podržavaju razvoj održivog turizma. Dobra koordinacija sa tim subjektima i politikama ključna je za razvoj SUSTOURISMO inovativnih alata i turističkih paketa.

Srednjoevropska inicijativa-izvršni sekretarijat (CEI-ES) predstavila je aktivnosti povezane s analizom postojećih projekata i iskustava o SUSTOURISMO temama, pokazujući najbolje i loše prakse kao podršku razvoju i sprovodjenju pilot projekta. Glavna naučena lekcija je da treba poći od nekoliko uspješnih iskustava koja su već razvijena na nivou EU-a za rješavanje neodrživosti masovnog turizma.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RDA LUR) predstavila je preliminarne rezultate istraživanja sprovedenih u svih 10 zemalja učesnica projekta kako bi se mapirale glavne potrebe turista u vezi s održivim turizmom i promovisanjem mobilnosti. RDA LUR koordinirala je prezentacijama pojedinačnih partnera o glavnim rezultatima lokalnog dijela istraživanja. Iako su podaci prikupljani kada je vanredna Covid-19 situacija promijenila uobičajene turističke trendove, oni su i dalje vrlo relevantni za bolji razvoj turističkih paketa projekta SUSTOURISMO na lokalnim nivoima. Konkretno, bilo je moguće prikupiti podatke o važnosti aplikacija za pružanje pouzdanih podataka za organizaciju putovanja na održiviji način, upoznajući se i sa zanimljivim održivim turističkim paketima, uključujući oblike održive mobilnosti, kao i nagrade za održivo ponašanje.

Konačno, CERTH / HIT koordinirao je aktivnostima vezanim za pripremu terena za fazu SUSTOURISMO testiranja. Svaki je partner, polazeći od podataka i dokaza prikupljenih u prethodnim aktivnostima, predstavio svoje prve ideje i konkretna rješenja o turističkim paketima i sistemima nagrađivanja koji će se razviti na lokalnom nivou u svakom pilot području. Uprkos određenim poteškoćama vezanim uz trenutnu Covid-19 situaciju, ovi su turistički paketi u fazi izrade i spremni su za testiranje tokom ljeta 2021. Kako bi što bolje podržali ove turističke pakete, prilikom njihovog razvoja osmišljeni su posebni sistemi nagrađivanja u svim pilot područjima s ciljem pomoći lokalnim djelatnicima u promovisanju održivog turizma. Sve su ove aktivnosti vrlo važne, jer će pružiti pouzdane i efikasne informacije za zajedničku aplikaciju SUSTOURISMO, alat koji je usmjeren na pomoć turistima u prilagodjavanju na održiva ponašanja u turizmu i saobraćaju. Dizajn i razvoj aplikacije koordinira CERTH / HIT.

Drugi dan sastanka otvoren je detaljnom prezentacijom prvog internog izdanja SUSTOURISMO aplikacije koju koordinira CERTH / HIT. Aplikacija će turistima pomoći u odgovornom odabiru putovanja promovisanjem gradskih atrakcija, mogućnostima održive mobilnosti, atraktivnim turističkim paketima, skupljanjem bodova i dobijanjem poklona za svaku održivu turističku akciju.

Nakon prezentacije aplikacije SUSTOURISMO, ITL je predstavio prvi prijedlog za definiciju metodologije za testiranje i procjenu aplikacije u stvarnim životnim uslovima tokom operativne faze. Poseban fokus biće posvećen prikupljanju i razradi prijedloga o poboljšanjima aplikacije i povratnim informacijama o turističkim paketima i nagradama turista.

Nakon završetka sesije posvećene razvoju i praćenju aplikacije SUSTOURISMO, ITL je predstavio rezultate prvih rundi lokalnih Okruglih stolova čiji je cilj bio uključiti glavne ključne lokalne aktere u razvoj lokalnih pilota. U ovom prvom krugu prikupljeni su vrlo zanimljivi prijedlozi u svim zemljama projekta i definisane su osnove za strukturiraniju suradnju. Drugi krug lokalnih Okruglih stolova planiran je za mart 2021. godine kako bi se pomoglo SUSTOURISMO partnerima u promociji alata i aktivnosti projekta.

Sljedeća prezentacija koju je održao CEI-ES odnosila se na akcije izgradnje kapaciteta projekta. Nakon prvog seminara za izgradnju kapaciteta održanog u novembru 2020., u martu 2021. predviđen je drugi događaj koji će nastaviti približavati akterima u sektoru turizma i podsticati proces učenja. Više informacija o predstojećem webinarima biće uskoro dostupno na društvenim mrežama projekta. CEI-ES je takođe predstavio unapređenje komunikacijskih aktivnosti. Pratite SUSTOURISMO društvene medije (Twitter, Linkedin i Facebook) kako biste bili obavješteni o svim vijestima i aktivnostima projekta, kao i o inovativnim idejama o tome kako promovisati održivi turizam i mobilnost na svojim teritorijima.

”Ova je objava je izrađena uz financijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj objave je isključiva odgovornost SUSTOURISMO PP8 – Opštine Tivat i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav vuropske unije i / ili institucija programa ADRION.”


On 16 and 17 February 2021, the third SUSTOURISMO project meeting took place online due to Covid-19 restrictions. The meeting was the occasion for discussing the advancements of the project’s activities, focusing in particular on the main results of the first scientific and data collection activities aimed to support the development of the SUSTOURISMO touristic App and the local touristic packages and rewards systems to be tested during Summer 2021. Hopefully, the current sanitary emergency will rapidly improve as it is strongly affecting all economic sectors, tourism in particular.

Ivona Petrovic, project coordinator, welcomed all partners on behalf of Municipality of Tivat as the hosting partner of the meeting, and Danica Banjevic, Managing Director at Tivat Tourism Organisation presented the importance of the tourism sector in Montenegro (in 2018, 25% of Montenegro GDP was related to tourism) and the strong effort to promote a more sustainable tourism at local level. In fact, since 2011 both the public and private sector invested several resources and launched many projects focusing on supporting environment protection, valorisation of local culture and promotion of sustainable touristic solutions such as e-bike and solar boats in Tivat.

Dr Maria Morfoulaki, head of the Sustainable Mobility Laboratory of the Centre for Research and Technology Hellas/Hellenic Institute of Transport (CERTH/HIT), introduced the technical sessions and the main goals of the meeting. In particular, she underlined the importance of starting from the data and scientific evidences collected in the first part of the project in order to develop the SUSTOURISMO App and the local touristic packages and rewards systems, to be implemented in the 10 pilot areas.

On the first day, the Institute for Transport and Logistics (ITL), WPT1 coordinator, presented the results of a large study aimed to analyse the policy documents on sustainable tourism and transport in the ADRION area at national, regional and local levels. The study, focusing on existing strategic, political and legislative frameworks for sustainable tourism and mobility promotion, evidenced the complexity of the tourism sector and the presence of several policies and measures already supporting the growth of sustainable tourism. Good coordination with these stakeholders and policies is fundamental to develop the SUSTOURISMO innovative tools and tourist packages.

The Central European Initiative-Executive Secretariat (CEI-ES) presented the activities related to the analysis of the existing projects and experiences on SUSTOURISMO topics, showing the best and bad practices in support to the pilots’ development and implementation. The main lesson learnt is that it is not a question to reinvent the wheel, but to start from the several successful experiences already developed at EU level to tackle the unsustainability of mass tourism.

The Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (RDA LUR) presented the preliminary results of the surveys conducted in all 10 project’s countries in order to map the main tourists’ needs in relation to sustainable tourism and mobility promotion. In particular, RDA LUR coordinated the presentations of the single partners on the main results of the local part of the surveys. Even if data were collected when the Covid-19 emergency changed the normal touristic trends (from September 2020 to January 2021), they are still very interesting for a better development of the SUSTOURISMO touristic packages at local levels. In particular, it was possible to collect data regarding the importance of Apps for providing reliable data for organizing travels in a more sustainable way, getting also to know interesting sustainable tourist packages including forms of sustainable mobility as well as rewards for sustainable behaviours.

Finally, CERTH/HIT coordinated the activities related to the preparation of the ground for SUSTOURISMO testing phase. Each partners, starting from the data and evidences collected in the previous activities, presented their first ideas and concrete solutions on the tourist packages and rewards systems to be developed at local level in each pilot area. Despite some difficulties related to the ongoing Covid-19 emergency, these tourist packages are under development and ready to be tested during Summer 2021. In order to support these tourist packages, specific reward systems are under development in each pilot areas with the aim to help local stakeholders in the promotion of sustainable tourism. All these activities are very
important, as they will provide reliable and effective information for the common SUSTOURISMO App, a tool aimed at helping tourists in adapting to sustainable tourism and mobility behaviors. App’s design and development is coordinated by CERTH/HIT.

The second day of the meeting opened with a detailed presentation of the first internal release of the SUSTOURISMO App coordinated by CERTH/HIT. The App will help tourists make responsible travel choices scrolling down the attractions of the city, sustainable mobility options, attractive tourist packages, collecting points and receiving gifts for each sustainable actions tourists takes. A large discussion among project’s partners helps on further improving the App in order to better tackle the local challenges.

Following the SUSTOURISMO App presentation, ITL presented a first proposal for the definition of a methodology for the App test and assessment under real life conditions during both the implementation and operative phases. A specific focus will be dedicated to the collection and elaboration of the suggestions about the App’s improvements and of the feedbacks on tourist packages and awards from the tourists.

Once the session dedicated to the SUSTOURISMO App development and monitoring ended, ITL presented the results of the first rounds of local Round Tables aimed to involve the main key local stakeholders in the development of local pilots. In this first round, very interesting suggestions were collected in all the project’s countries and the bases for more structured collaborations were defined. The second round of the local Round Tables is planned for March 2021 in order to assist SUSTOURISMO partners in the promotion of the project’s tools and activities.

The following presentation held by CEI-ES was related to the project’s capacity building actions. After the first capacity building seminar held in November 2020, a second event is foreseen in April 2021 to continue to get closer to the tourism-sector-related stakeholders and foster a fruitful learning process. More information about the upcoming webinar will be available soon on the project’s social media. CEI-ES also presented the advancement of communication activities. Follow SUSTOURISMO social media (Twitter, Linkedin and Facebook) to be updated on all the project’s news and activities, as well as on innovative ideas on how to promote sustainable tourism and mobility in your territories.

The meeting ended with the financial and administrative management activities and the Steering Committee Group coordinated by CERTH/HIT, where the plan of work for the next challenging months for SUSTOURISMO was settled. Stay tuned on the several news coming in the next months from the SUSTOURISMO project.

“This announcement has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the announcement is the sole responsibility of SUSTOURISMO PP8 – Municipality of Tivat and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities.”

Privredni savjet Opštine Tivat

19 nov 2020

Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović predsjedavao je juče održanim, trećim po redu, sastankom Privrednog savjeta. Ovo savjetodavno tijelo, koje čine predstavnici lokalne privrede, raspravljalo je o pitanjima administrativnih i komunalnih taksi i naknada, prostorno planske dokumentacije vezane za poslovne zone, o cijenama i kvalitetu komunalnih usluga u Tivtu, kao i o nacrtu Budžeta opštine za 2021. godinu.

Pozdravljajući prisutne, predsjednik opštine Željko Komnenović je naglasio da mu je zadovoljstvo pozdraviti članove Privrednog savjeta i čuti mišljenje onih koji su direktno involvirani u poslovni sektor Tivta. On je naglasio da će modalitet saradnje sa privrednicima u narednom periodu pretrpjeti značajne promjene, te da će se ova saradnja posebno ojačati, ali na potpuno novim osnovama. „Nema malih i velikih privrednika, malih i velikih preduzeća, svi ste podjednako važni i kroz intenzivnu saradnju, ćemo se potruditi da poboljšamo poslovni ambijent u Tivtu“, istakao je Komnenović.

U procesu smo sticanja međunarodno priznatog sertifikata za povoljan biznis ambijent i od 10 zadatih kriterijuma, i 67 podkriterijuma, mi smo ispunili 83,3% zadatih aktivosti, što nas čini ozbiljnim kandidatom za dobijanje ovog prestižnog sertifikata. On će na duži vremenski period biti garancija svim novim potencijalnim investitorima i kompanijama koje budu željele da rade u Tivtu, da je ova sredina pogodna za biznis. Ovo nije sertifikat samo opštine Tivat kao institucije. Ovo je sertifikat svih nas i ovom prilikom  pozivam sve privrednike i strateške investitore da, onog trenutka kada budemo pozitivno ocijenjeni od strane evaluatora i zvanično dobijemo ovaj sertifikat, isti koriste u svim svojim marketinškim materijalima“, rekao je sekretar za turizam i preduzetništvo Petar Vujović.

Direktor „Vodovoda i kanalizacije“ Tivat Alen Krivokapić i direktor „Komunalnog“ preduzeća Tivat Vlado Đukić, izložili su članovima savjeta cjenovnu politiku kada su u pitanju komunalne naknade, cijene odvoženja otpada, cijene vode i kanalizacije. Usljed usklađivanja cijena sa novim pravilnicima, shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima, ova preduzeća su dužna donijeti nove cjenovnike. Novina je ta da bi cijena vode trebalo da bude uvećana za uslugu rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, no stav lokalne uprave je taj da će Opština u narednom periodu subvencionisati građane, pokrivajući iz opštinskog Bužeta cijenu koštanja rada postrojenja, što će naknadno biti definisano.

Razgovarajući sa privrednicima o administrativnim i komunalnim taksama i naknadama, predstavnici Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode istakli su činjenicu da je opštinski Budžet pretrpio značajan udar, zbog epidemiološke situacije i donijetih setova mjera za podršku privredi i građanima. Oni su prisutne pozvali na saradnju kako bi se sredstva za narednu godinu isplanirala što bolje i realnije. Nacrt Budžeta za 2021. iznosi 16.945.200,00 €

Predstavnik Udruženja ugostitelja Tivat, Tonći Francesković istakao je da je ugostiteljstvo i hotelijerstvo u vrlo teškoj situaciji. „Po informacijama kojima raspolažemo na osnovu brojnih sastanaka koje smo kao Udruženje imali, jasno je da naredne sezone neće biti i ja lično rješenje vidim u kreditiranju i ubrizgavanju kreditnih sredstava u ugostiteljske biznise, kako bismo preživeli ovaj period“, rekao je Francesković.

Predstavnik kompanije „Adriatic Marinas“ doo Predrag Leković, govorio je o izazovima poslovanja izazvanih izraženom turističkom sezonalnošću, te da je konkretno Porto Montenegro, ovo pokušao prevazići stvaranjem inovacionog centra „Arsenal Business Club“. Po riječima Lekovića u ovom prostoru trenutno radi 16 preduzeća, oni posluju iz Porto Montenegra, dolaze im partneri i ovo stalno kretanje ljudi i dinamičnost, donose benefit.

Potpredsjednik opštine Tivat Goran Božović rekao je da će se ozbiljno razmatrati ideja o otvaranju „biznis inkubatora“ u Tivtu, koji bi bio podsticaj i podrška pojedincima koji se odluče za pokretanje sopstvenog biznisa, i pomoć u početnim fazama razvoja malih i srednjih preduzeća. On je pozvao da se razmisli o lokaciji za jedan ovakav poslovni centar, što bi moglo biti realizovano kroz međunarodne projekte bez velikih ulaganja Opštine, a možda i u saradnji sa opštinama sa kojima se Tivat graniči.

Predsjednik opštine Tivat sa prisutnima je podijelio namjeru regionalnog uvezivanja gradova Boke, ali i ideju o osnivanju narodne kuhinje u Tivtu, čime bi se pružila direktna podrška građanima u socijalnoj potrebi.

CUHaCHA za gastro-turizam

06 okt 2020

Opštini Tivat i partnerima odobren IPA projekat vrijedan više od 700.000€

Opštini Tivat – Sekretarijatu za turizam i preduzetništvo i zvanično je odobren za implementaciju projekat „EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge – CUHaCHA“ u okviru drugog poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje izmedju Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crna Gora 2014. – 2020. Vodeći partner projekta je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA (HR), a ostali partneri na implementaciji projekta, pored Opštine Tivat, su Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko–neretvanske županije – kanton (BiH) i Zadarska županija (HR). Period implementacije projekta je od 15.08.2020. do 14.08.2022. Ukupan budžet projekta je 710.946,94€, dok je iznos namjenjen Opštini Tivat 173.823,60 €. Projekat je odobren u okviru programske prioritetne mjere: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine.

Ključna aktivnost projekta odnosi se na preuređenje školskih prostorija i opremanje školske kuhinje u SMŠ Mladost  – „The culinary heritage showroom” koja će služiti učenicima stručnih smjerova za potrebe održavanja praktičnog dijela nastave. Za ovu namjenu je obezbijeđeno oko 100.000,00€ bespovratnih sredstava.

Opština Tivat kao partnerska organizacija projekta, radiće i na valorizaciji i promociji gastronomskog naslijeđa, putem organizovanja specijalizovanih obuka, umrežavanjem i promocijom novih turističkih proizvoda koji će biti proizvedeni u okviru projekta. Jedan od tih proizvoda će biti “culinary heritage trails”- staze gastronomskog naslijeđa, kao i kuvar tradicionalnih recepata.

Osnovna tema ovog projekta je tradicionalna hrana koja je stotinama a negdje i hiljadama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihove kulturne baštine. Hrana i kultura su od posebne važnosti na našem području, posebno u Boki gdje su tradicija, kulturna baština, gastronomija i ugostiteljstvo neraskidivo isprepleteni. Jako je bitno sačuvati naše autohtone proizvode i jela od zaborava koje sa sobom nosi moderno doba, a lokalna kuhinja i lokalni proizvodi su upravo ti koji mogu podstaći inovacije, te unaprijediti razvoj na regionalnom i  globalnom nivou. Iznad svega, mogu još više poboljšati turističku ponudu“ – izjavio je Petar Vujović, sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo, koji koordinira opštinskim Timom za pisanje i implementaciju projekata EU.

Glavni cilj projekta “CUHaCHA” je ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i doprinijeti razvoju turizma. Ovaj cilj će se postići kroz ostvarenje dva specifična cilja:

1) Uspostavljanje prekogranične saradnje kako bi se turistička ponuda ojačala i učinila raznovrsnijom;

2) Bolje upravljanje i promocija kulinarske baštine kao dijela turističke ponude.

Kako bi se postigli specifični ciljevi projekta, realizovaće se 4 rezultata:

1) Zajedničke staze kulinarske baštine za jačanje i diverzifikaciju turističke ponude;

2) Monografija kulinarske baštine;

3) Obuka za pružaoce usluga, kako bi se osiguralo bolje upravljanje kulinarskom baštinom;

4) Uređenje tradicionalnih kuhinja za promociju kulinarske baštine ovog područja.

Glavne ciljne grupe koje će imati koristi od realizacije projekta su šira javnost, javna tijela, pružaoci usluga i drugi učesnici u oblasti turizma, razvoja i privrede u programskom području. Uprkos potencijalima kulinarske baštine programskog područja, nije bilo transnacionalnih projekata koji bi ga povezali s turističkom ponudom. Ovaj projekat će prekograničnom saradnjom postići širi cilj i stvoriti jedinstvenu zajedničku stazu kulinarske baštine, istovremeno jačajući turističku ponudu sve tri partnerske zemlje.

Uspješni u EU projektima

03 sep 2020

Opština Tivat ostvarila je značajan rezultat kada je u pitanju privlačenje sredstava iz EU fondova.

U ovoj godini, Sekretarijat za turizam i preduzetništvo dobio je dva nova projekta koji treba da budu sprovedeni u naredne dvije godine. Oba su iz oblasti turizma, ali su u pitanju različiti segmenti. Opštini će po tom osnovu pripasti 300.000,00 €.

I – SUSTOURISMO

Implementacija projekta pod nazivom „SUSTOURISMO- Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development“ počela je u prvim mjesecima ove godine. Ukupan budžet iznosi 1.529.250,00 € dok budžet za Opštinu Tivat iznosi 80.820,00 €.

Projekat pripada Jadransko-jonskom programu (INTERREG ADRION) a biće fokusiran na održivu mobilnost. U njemu učestvuje deset partnera iz sedam zemalja.

U dogovoru sa Turističkom organizacijom Tivat, postignut inicijalni dogovor da za početak budu nabavljeni električni trotineti sa ugraviranim bar-kodom. Budući korisnici te usluge će uz pomoć mobilne aplikacije moći da skeniraju taj bar-kod i izvrše plaćanje i trotinete koriste za prevoz.

Ukupni pristup projektu raspoređuje aktivnosti u tri faze:

(1) Teritorijalna analiza: ova faza predstavlja stanje u ADRION području i uključuje aktivnosti kao što su pregled i analiza postojećih politika, prethodnih i tekućih projekata održivog turizma i potreba turista i zainteresovanih strana.

(2) Ova faza uključuje dizajn, razvoj i testiranje intervencija SUSTOURISMO.

(3) Treća faza sadrži razvoj svih planova i radnji koji će osigurati nastavak SUSTOURISMO intervencija izvan projekta. Kroz gore navedeni pristup, projekat će razviti tri glavna rezultata: (i) Aplikacija SUSTOURISMO. Ovo je tehnologija aplikaciju koju će turisti koristiti (Android, iOS) preko koje će moći planirati i organizovati svoja putovanja u područja koja posjećuju na osnovu ekoloških i kulturnih kriterijuma / prema postojećim aplikacijama mogu se ugrađivati funkcionalnosti SUSTOURISMO (ii) Turističke pakete i nagrade zajednički će definisati tijela za turizam i mobilnost u gradovima. Stoga turisti će moći da uživaju u ovim paketima i nagradama kada koriste SUSTOURISMO aplikaciju. Turistički paketi i nagrade će igrati ulogu snažnih podsticaja kroz koje će turisti doprinijeti održivosti životne sredine i očuvanje kulturne baštine područja. (iii) Šeme saradnje biće uspostavljene u svakoj pilot oblasti projekta među lokalnim i nacionalnim zainteresovanim stranama.

Ovaj pristup nadilazi postojeću praksu u zemljama učesnicama, jer donosi novu kulturu u saradnji među lokalnim vlastima, turističkim tijelima i transportnim organizacijama na tim područjima, i to omogućava razvoj podsticaja sa jasnim ekološkim karakterom.

Glavni rezultat projekta biće aktiviranje održivog turizma zasnovanog na zelenim i pametnim mogućnostima mobilnosti u ADRION oblast kroz angažovanje zainteresovanih strana i turista u planiranju turizma.

Upotreba posebne razvijene aplikacije će pružiti potreban uvid u potrebe turista u pogledu pristupačnosti i naprednih usluga na područjima koja posjećuju. Pored toga, radionice sa zainteresovanim stranama (okrugli stolovi) otkriće stvarne izazove i praktične mogućnosti i mogućnosti u razvoju turizma uz poštovanje životne sredine i društva u cjelini.

II – CUHaCHA

U okviru drugog poziva prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora odobren je za finansiranje projekat CUHaCHA okvirnog iznosa od 210.000,00 €. Odobreni projekti počeće sa implementacijom početkom 2020 godine, a glavna aktivnost je instalacija i opremanje kuhinje u SMŠ “Mladost”, kao i unapređenje gastro-turističke ponude Tivta.

III – IRENE

Projekat odobren u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina – Crna Gora pod nazivom „IRENE: Interregional Renewable & Energy efficiency network” počeo je sa realizacijom 1. jula 2017. a implementiran do 31. decembra 2019. godine.

Glavni cilj projekta IRENE je zaštita i očuvanje životne sredine i podsticanje održivog korišćenja prirodnih resursa u prekograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sistema upravljanja energijom u CBA za poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenja sistema obnovljivih izvora energije u javnom sektoru.

U okviru ovog projekta Opština Tivat je rekonstruisala javnu rasvjetu u širem centru grada, a do kraja realizacije projekta biće zamjenjeno 593 javne svjetiljke sa novim LED sistemima, čime će biti ostvaren pozitivan uticaj na životnu sredinu i značajne uštede u budžetu grada.  Pored toga, realizovani su radovi na ugradnji solarnih kolektora za grijanje sanitarne vode na krovu sportske dvorane Župa. Vrijednost ovih radova iznosi 187,760.80 € bez PDV-a.

Dodatnu prekograničnu vrijednost ovog projekta predstavlja razvoj zajedničke baze podataka projekata i omogućavanje razvoja novih inicijativa. Implementirane su aktivnosti jačanja kapaciteta EE tima, u vidu nabavke profesionalne opreme, a odrađena je i stručna obuka za članove EE tima. U toku je izrada detaljnih energetski pregleda za sedam zgrada u vlasništvu Opštine Tivat. U holu Opštine Tivat je instaliran uređaj za monitoring potrošnje električne energije.

Partneri u projektu, pored Opštine Tivat, su Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao vodeći partner, zatim Zadarska županija, NVO Eko Centar Delfin, Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH i Grad Mostar.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820,00 €, od čega Opštini Tivat pripada 308,175.00 €.

IV – „Evropska osa zapad-istok“

Projekat implementiran u okviru: Program Evropa za građane, Potprogram 2: Demokratski angažman i učešće u građanskim inicijativama, Mjera 2.1: Bratimljenje gradova

Projekat je sufinansirala “Evropa za građane Programa Evropske Unije”.

Vrednost projekta: 25.000,00 €.

Cilj projekta je stvaranje uslova za trajnu saradnju između gradova zapadne i istočne Evrope. U okviru projekta, partneri su potpisali Memorandum o saradnji koji formuliše zajedničke interese i želju za saradnjom.

Opis:

Projekat je omogućio susret i prezentaciju gradova sa različitim istorijskim, kulturnim, ekonomskim i društvenim modelima iz zapadne i istočne Evrope, međusobno povezivanje i razmjenu informacija i iskustava, diskusiju i dogovor oko zajedničke saradnje na bazi interesa prepoznatih kroz dijalog na generacijskom, kulturološkom, ekonomskom i administrativnom nivou.

V – FOST INNO

Projekat pod nazivom „FOST INNO-Fostering tourism innovation system in Adrion Ionian Region“ je odobren za finansiranje u okviru transnacionalnog programa Interreg ADRION.

Cilj projekta je umrežavanje znanja sa ciljem razrade jedinstvene (zajedničke) metodologije koja će omogućiti stvaranje novih turističkih proizvoda (visokog stepena prepoznatljivosti i autentičnosti za područje Jadransko-jonske regije) sa naglašenim elementom kreativnosti i inovativnosti.

Partneri u “FOST INNO” projektu, pored Opštine Tivat i vodećeg partnera Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, su: Fakultet primenjenih društvenih nauka u Novoj Gorici i Regionalna razvojna agencija Nova Gorica iz Slovenije, Opština Peruđa i Regija Molise iz Italije, Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko- dobojskog kantona iz Bosne i Hercegovine  i Univerzitet Skadar ,,Luiđ Gurakući“ iz Albanije. Opšti cilj projekta FOST INNO je poboljšanje konkurentnosti jadransko-jonskog područja uz povećanje inovacionih kapaciteta održivog turizma.

U okviru projekta uspostavljen je ,,Centar za transfer znanja i inovacija u turizmu jadransko-jonskog područja“ koji će okupljati stručnjake iz područja turizma sa zajedničkim zadatkom razvoja inovativnih turističkih proizvoda i usluga. U Centru će se razmjenom najboljih praksi među partnerima, lokalnom i regionalnom samoupravom i turističkim preduzećima, podsticati primjena inovacija u turizmu i ugostiteljstvu. Završen je dokument „Strategija podsticanja inovacija u održivom turizmu na području Jadransko – jonske regije“ kao i lokalni Akcioni plan za implementaciju ove strategije.

U okviru implementacije projekta FOST INNO na veb-stranici Opštine Tivat je objavljen Javni poziv za odabir dvije najbolje inovativne ideje koje će podržati i podstaći razvoj održivog turizma u Jadransko-jonskoj regiji. Na Javni poziv su se prijavila tri predlagača inovativnih ideja u turizmu. Prijavljene inovativne ideje su:

  1. Fall Foliage Viewing
  2. Rural Yoga
  3. Alternative Accommodation Montenegro

Na nedavno održanom promotivnom događaju predstavljene su dvije inovativne ideje predložene u Crnoj Gori, kao i dvije najbolje inovativne pilotirane ideje na nivou Jadransko Jonske regije.

Trenutno se radi na izradi E-coursa, koji ima za cilj da predstavi inovativni proces na polju turizma i proizvede održiva rješenja kroz inovacije u turizmu na Jadransko-jonskom području.

Započete su i aktivnosti na sprovođenju analize tržišta u turizmu, te uticaja inovativnih ideja na isto.

Opština Tivat je za implemetaciju aktivnosti osigurala 151,948.00 € dok je ukupan budžet projekta 1,463,923.00 €. Projekat je počeo 1. januara 2017. a plan je bio da se implementira je do 31. marta 2020. godine.

VI – ReLOaD

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Projekat: „Osnažimo poljoprivredu – oživimo selo“, Maslinarsko društvo „Boka”- Boka Kotorska

Projekat je sprovodilo Maslinarsko društvo ,,Boka“ na teritoriji opštine Tivat, u partnerstvu sa NVO „Nada“ iz Herceg Novog i uz podršku Opštine Tivat u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

Reload program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Tivat, Kotor, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

Prioritetna oblast na konkursu: Ekonomski razvoj opštine Tivat

Direktna ciljna grupa: poljoprivredni proizvođači, žene, mladi do 35 godina, penzioneri

Trajanje projekta: osam mjeseci

Budžet: 16.520,00 €

VII – OCD

Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori u okviru projekta „Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva“

Naziv projekta:

„Novi stari maslinjaci“

Platforma za obnovu i razvoj maslinarstva kao osnove ruralnog razvoja na Vrmcu

Mjesto realizacije projekta: Vrmac – Boka Kotorska

Ukupan budžet projekta: 16,929.54 eura

Naziv podnosioca projekta:

Kulturno zavičajno udruženje „Napredak“ Gornja Lastva

Ciljevi projekta: Opšti cilj: Uspostavljanje platforme za obnovu maslinarstva kao osnove ruralnog razvoja kroz povezivanje i jačanje kapaciteta OCD i drugih aktera na pilot području Vrmca

Specifični cilj – Jačanje kapaciteta i potencijala OCD koje djeluju na polju ruralnog razvoja na Vrmcu uspostavljanjem trajne saradnje, a u cilju edukacije i unapređenja pravnog i institucionalnog okvira potrebnog za efikasnije zajedničko djelovanje u domenu politika razvoja maslinarstva.

Ustanove Grada