TIM ZA LOGISTIKU U OKVIRU SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA TIVAT

06 jun 2019

Služba zaštite i spašavanja Tivat (SZS) je formirala tročlani tim za logistiku sa zadatkom da unaprijedi rad operativnim grupama vatrogasaca i spasilaca tokom intervencija.

„U analizama intervencija u proteklom periodu ustanovljeno je da bi ovakav tim u značajnoj mjeri unapredio i poboljšao rad ekipa na terenu. Ovaj tim ima zadatak da u mnogome unaprijedi preventivne aktivnosti, ažurira sve informacije, izradi bazu podataka, kao i analizu svih dobijenih informacija. Takođe u okviru ovog tima su i poslovi dispečerske službe“, saopštio je načelnik SZS Zoran Barbić.

U vanrednim događajima cilj tima je praćenje same intervencije, snabdijevanje operativnih jedinica na terenu, kao i obezbeđenje svih potrebnih informacija od značaja za uspješnu intervenciju.

Obaveze tima za logistiku su podeljene na redovne i aktivnosti vezane za vanredne događaje tj kada je operativni sastav jedinice mobilisan.

Tim za logistiku je obavezan da sve podatke vezane za rad službe objedini u poseban softver a u okviru tog, pored ostalog i katarstarske podloge i opis hidrantske mreže u gradu; mapu grada sa naseljima ulicama i opisom objekata kao i prilazne puteve, operativne karte za objekte uvećanog rizika a koji su prepoznati u procjeni rizika za Opštinu Tivat;informacije o očekivanom vremenu pristizanja vatrogasne jedinice do pojedinih naselja u Opštini; te relevantne meteo izvještaje.

SZS TIVAT

post slika