U TOKU IZRADA NACRTA PLANA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

09 dec 2016

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj opštine Tivat, u skladu sa članom 23 stav 6 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11 i 39/16 ) i Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG – opštinski propisi“, br.05/08), obavještava građane da je u toku izrada Nacrta plana upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji opštine Tivat za period 2017 - 2021.godine.
Plan upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji opštine Tivat za period 2017 - 2021.godine, naročito će sadržati:


1) vrstu, količinu (masu) i porijeklo komunalnog otpada proizvedenog na teritoriji jedinice lokalne samouprave i procjenu vrste i količine (mase) komunalnog otpada koji će se proizvesti po godinama iz planskog perioda .
2) lokacije postojećih postrojenja i objekata za obradu komunalnog otpada, odnosno za jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađenu deponiju, u skladu sa zakonom, lokacije na kojima privremeno skladište otpad iz člana 78 ovog zakona;
2a) informacije o neuređenim odlagalištima otpada i mjere za njihovu sanaciju ili rekultivaciju i način sprječavanja daljeg odlaganja otpada na tim lokacijama, kao i sanaciju i rekultivaciju privremenog skladišta komunalnog otpada iz člana 78 ovog zakona;
2b) lokacije postojećih postrojenja za preradu građevinskog otpada koji ne sadrži ili nije izložen opasnim materijama (u daljem tekstu: neopasni građevinski otpad) i objekata za zbrinjavanje neopasnog građevinskog otpada i/ili deponije za inertni otpad, odnosno za jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađena postrojenja za preradu građevinskog otpada i objekte za zbrinjavanje neopasnog građevinskog otpada i/ili deponiju za inertni otpad u skladu sa zakonom, lokaciju za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada u skladu sa članom 78a ovog zakona;
2c) način organizovanja i obavljanja poslova upravljanja otpadom sa dijela teritorije jedinice lokalne samouprave koje je zaštićeno područje ili područje morskog dobra;
3) način i program odvojenog sakupljanja i transporta komunalnog i građevinskog otpada iz domaćinstava i od proizvođača koji ne podliježu obavezi donošenja plana upravljanja otpadom, uključujući i kabasti i drugi komunalni i građevinski otpad koji nije moguće odložiti na mjestima predviđenim za odlaganje komunalnog i građevinskog otpada;
4) opis aktivnosti koje se odvijaju u okviru reciklažnih dvorišta i transfer stanica i reciklažnih centara u cilju privremenog skladištenja komunalnog otpada, odnosno prerade;
5) mjere za sprječavanje nastajanja ili smanjenje količina komunalnog otpada i negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, obezbjeđivanje pravilnog upravljanja komunalnim otpadom;
6) način odvojenog sakupljanja i mjere za smanjenje količina biološki razgradivog otpada sadržanog u komunalnom otpadu koji se odlaže na deponijama;
7) dinamiku realizacije odabranih načina i postupaka upravljanja komunalnim otpadom;
8) akcioni plan i dinamiku finansiranja i izvore finansijskih sredstava za realizaciju lokalnog plana;
9) način jačanja javne svijesti o pravilnom postupanju sa komunalnim otpadom.”
Postupak konsultovanja građana po navedenim pitanjima sprovešće se u pisanoj i elektronskoj formi, putem izjašnjavanja građana. Izjašnjenje građana putem pisanih prijedloga i sugestija po pitanjima koja su predmet konsultovanja dostavljaju se na adresu Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj ,Trg magnolija br.1 Tivat ili na e-mail: saobracaj@opstinativat.com
Postupak konsultovanja počinje narednog dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i traje ukupno deset dana. Sve informacije u vezi ovog obavještenja mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova na tel. br. 032 661 321 .

post slika