Urbanistički projekat Krašići 2

30 mar 2015

Odluka o pristupanju izradi - dalje

Programski zadatak - dalje

Obuhvat UP-a - dalje

Odluka o donosenju - dalje

 Odgovori na primjedbe na nacrt - dalje


Tekstualni dio plana:

Naslov - dalje

Tekst plana - dalje 


Grašički dio plana:

01 podloga sa granicom UP - dalje

02 izvod iz PUPa Tivta - dalje

03 izvod iz DUP-a Krašići - dalje

04 postojeće stanje - dalje

05 plan namjene - dalje

06 plan parcelacije, regulacije i nivelacije - dalje

07 plan saobraćaja - dalje

08 vodovod i kanalizacija - dalje

09 elektroinstalacije - dalje

10 telekomunikacije - dalje

11 plan zelenih površina- dalje

12 kompozicioni plan - dalje

13 idejna rjesenja - dalje


Arhiva - dalje