Usvojene odluke 19 SO Tivat

16 jan 2012

1. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2012 godinu - detaljnije

2. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije - detaljnije

3. Odluka o imenovanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike -detaljnije

4. Odluka o stipendijama - detaljnije

5. Odluka o donošenju UP-a Pržno I - detaljnije

6. Odluka o porezu na nepokretnost - detaljnije

7. Odluka o lokalnim administrativnim taksama - detaljnije

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - detaljnije

9. Odluka o finansiranju političkih partija - detaljnije

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad odbornicima u SO Tivat - detaljnije

11. Odluka o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne samouprave opštine Tivat - detaljnije

12. Odluka o obimui vrsti dopuštenih radova na spoljnim dijelovima stambene zgrade - detaljnije

13. Nacrt Odluke o donošenju Glavnog projekta regulisanja saobraćajnih tokova u Tivtu - detaljnije

14. Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva- detaljnije

15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - detaljnije

16. Plan i Program rada JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2012 godinu - detaljnije

17. Plan i Program rada JP „Komunalno“ Tivat za 2012 godinu - detaljnije

18. Program rada RJ Azil JKP „Kotor“ Kotor za 2012 godinu (za Kotor i Tivat) - detaljnije

19. Plan i Program rada JU „Centar za kulturu“ Tivat za 2012 godinu - detaljnije

20. Plan i Program rada JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2012 godinu - detaljnije

21. Plan i Program rada Turističke organizacije Tivat za 2012 godinu - detaljnije

22. Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu - detaljnije

23. Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu - detaljnije

24. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2010 i 2011 godinu

25. Informacija o radu OŠ „Drago Milović“ Tivat

26. Informacija o radu OŠ „Branko Brinić“ Radovići - detaljnije

27. Informacija o radu Srednje škole „Mladost“ Tivat

28. Informacija o radu Škole za osnovno muzičko obrazovanje  

29. Informacija o radu predškolske ustanove „Bambi“ Tivat

30. Informacija o radu Doma zdravlja Tivat

31. Informacija o radu Centra za socijalni rad Tivat

32. Informacija o radu Crvenog krsta Tivat

33. Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat

34. Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu kat.parc. 1222/2 KO Mrčevac - detaljnije

35. Odluka o izmjeni Odluke br. 0304-243 od 24.06.2011.g. - detaljnije

36. Odbornička pitanja i odgovori