Usvojene odluke na VII sjednici Odbora povjerenika

01. Zaključak o neusvajanju Odluke o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2021. godinu word

02. Odluka o lokalnim administrativnim taksama word

03. Zaključak prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Opštine Tivat za 2021. godinu word

04. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – kablovskog voda koji će napajati trafostanicu word

05. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju DOO Sportski centar Župa word

06. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2020. godinu word

07. Odluka o pokriću gubitka za 2020.g DOO Komunalno Tivat word

08. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka eksproprijacije zemljišta za potrebe proširenja gradskog grobla Sv.Srđ word

09. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od izjavljivanja žalbe na presudu osnovnog suda u Kotoru P 1606 19 word

10. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o donošenju Glavnog projekta vođenja i regulisanja saobraćajnih tokova u Tivtu word

11. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o donošenju Elaborata o načinu korišćenja javnog parkirališta word

12. Zaključak o neusvajanju Plana i programa rada RJ Azil za zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa za 2021. godinu word

13. Odluka o donošenju Plana i program rada DOO Parking servis Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu word

14. Odluka o usvajanju Programa rada DOO Vodacom Tivat za 2022. godinu word

15. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Dnevni centar Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu word

16. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove Muzej i galerija Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu word

17. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove Gradska biblioteka Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu word

18. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu word

19. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i pogram rada JU Sportska dvorana Tivat sa finans. planom za 2022.g word

20. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Turisticke organizacije Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu word

21. Odluka o imenovanju članice Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat word

22. Odluka o imenovanju dva člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat word

23. Odluka o prestanku mandata članovima Odbora direktora DOO Komunalno word

24. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO KOMUNALNO Tivat word

Zapisnik o radu VI sjednice Odbora povjerenika Opštine Tivat word

Ustanove Grada