Usvojene odluke sa 13 sjednice SO Tivat od 06.03.2014.

17 mar 2014
01. Verifikacija mandata Ilije Janovića na upražnjeno odborničko mjesto HGI-a – dalje
02.Odluka o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine  i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu – dalje
03.Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Župa-Češljar – dalje
04.Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Gornji Đuraševići – dalje
05.Odluka o javnom vodosnabdijevanju – dalje
06.Zaključak o usvajanju Programa rada RJ Azil JKP Kotor za 2014. godinu – dalje  program
07.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike – dalje  izvještaj 
08.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u opštini Tivat za 2013. godinu – dalje  informacija 
09.Zaključak o prihvatanju Informacije o osnovnom obrazovanju JU OŠ Branko Brinić  za 2013. godinu – dalje  informacija 
10.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Drago Milović Tivat za 2013. godinu – dalje  informacija 
11.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu SMŠ „Mladost“ Tivat  za 2013. godinu – dalje  informacija 
12.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu muzičke škole Tivat za 2013. godinu – dalje  informacija 
13.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JZU Dom Zdravlja Tivat  za 2013. godinu – dalje  informacija 
14.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja u opštini Tivat za 2013. godinu – dalje  informacija 
15.Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne i dječije zaštite za  2013. godinu – dalje  informacija 
16.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Crvenog krsta za  2013. godinu – dalje  informacija 
17.Zaključak o prihvatanju Informacije o javnom redu i miru u opštini Tivat za 2013.godinu – dalje  informacija 
18.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju uređenja prostora u  2013.godini – dalje  informacija 
19.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu poreske uprave za  2013.godinu – dalje  informacija 
20.Odluka o prodaji  zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 516 DUP Donja Lastva – dalje
21.Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja – dalje