Usvojene odluke sa XIX sjednice

03 apr 2018

01.Odluka o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2017.godinu - dalje

02.Odluka o naknadi za komunalno opremanje  zemljišta za bespravne objekte - dalje

03. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za prečišćavanje otpadnih voda - dalje

04. Statut Drustva sa ogranicenom odgovornoscu za odvodjenje i preciscavanje otpadnih voda za Opstine Kotor i Tivat - dalje

05.Odluka o usvajanju godišnjeg Plana razvoja sporta opštine Tivat za 2018 godinu - dalje

06.Odluka o izmjeni odluke o  imenovanju opštinske izborne komisije - dalje

07. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Savjeta za rodnu ravnopravnost - dalje

08.Odluka o imenovanju dva člana Savjeta  DOO Radio Tivat - dalje

09.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju tri člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat - dalje