Usvojene odluke sa XXIII sjednice SO Tivat od 29.08.2018. godine

30 aug 2018

1. Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Tivat - dalje
2. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat -Dejan Maslovar - dalje
3. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat -Ilija Janović - dalje
4. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama - dalje
5. Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog znacaja opštine Tivat za period od 2018-2023 godine - dalje
6. Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu - dalje
7. Odluke o izmjeni odluke o mjesnim zajednicama - dalje
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2017.godinu - dalje
8.1. Zaključak TOT-u - dalje
9. Odluka o izmjeni odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parc. 35-2, 35-3 i 37-2 KO Mrčevac - dalje