POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost

11 feb 2014

ZAKONI

 • Zakon o životnoj sredini („Sl.list CG“, 52/16)
 • Zakon o zaštiti prirode („Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 62/13 i 06/14)
 • Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG'', broj 80/05 i „Službeni list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/11 i 52/16)
 • Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16)
 • Zakon o inegrisanom sprečavanje i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. list RCG“, broj 80/05)
 • Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG”, broj 64/11, 39/16)
 • Zakon o hemikalijama („Sl. list CG”, broj 18/2012)
 • Zakon o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata („Sl. list CG”, broj 20/11, 27/14)
 • Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG”, broj 25/10)
 • Zakon o nacionalnim parkovima („Sl. list Crne Gore”, broj 56/09 i 40/11)
 • Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list Crne Gore”, broj 28/11 i 1/14)
 • Zakon o zaštiti od jonizujuceg zračenja i radijacionoj sigurnosti („Sl. list Crne Gore”, broj 56/09 i 58/09)
 • Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja („Sl. list Crne Gore”, broj 35/13)
 • Zakon o planinskim stazama („Sl.list CG", broj 51/08 i 53/11)
 • Zakon o genetički modifikovanim organizmima („Sl. list Crne Gore", broj 22/08 i 40/11)
 • Zakon o šumama („Sl. list Crne Gore", broj 74/10, 40/11 i 47/15)
 • Zakon o zaštiti dobrobiti životinja („Sl. list Crne Gore", broj 14/08 i 40/11)
 • Zakon o vodama („Sl. list RCG", broj 27/2007 i „Sl. list Crne Gore", broj 32/11, 48/15 i 52/16)
 • Zakon o moru („Sl. list Crne Gore", broj 17/07, 06/08 i 40/11)
 • Zakon o morskom dobru („Sl. list RCG", broj 14/92, 59/92, 27/94 i "Sl. list CG", broj 51/08, 21/09, 73/10, 40/11)
 • Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi („Sl. list CG", broj 56/09, 40/11)
 • Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Sl. list Crne Gore", broj 26/10, 40/11, 30/12)
 • Zakon o energetskoj efikasnosti („Sl. list Crne Gore", broj 29/10)
 • Zakon o efikasnom korišćenju energije („Sl. list Crne Gore", broj 57/14)
 • Zakon o energetici („Sl. list Crne Gore", broj 5/16)

UREDBE

 • Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 47/13),
 • Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda („Sl.list CG”, broj 2/07)
 • Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćanje kvaliteta vazduha („Službeni list CG", broj 44/10 i 13/11)
 • Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore”, broj 25/12)
 • Uredba o djelatnostima koje utiču ili mogu uticati na kvalitet vazduha („Sl. list Crne Gore”, broj 61/12)
 • Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl. list Crne Gore”, broj 7/08)
 • Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primjenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrijednosti emisija u integrisanoj dozvoli („Sl. list Crne Gore”, broj 7/08)
 • Uredba o sadržini programa mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima („Sl. list Crne Gore”, broj 7/08)
 • Uredba o popisu vrsta opasnih materija, dozvoljenim količinama i kriterijumima za kategorizaciju opasnih materija („Sl. list Crne Gore”, broj 5/11)
 • Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama („Sl. list Crne Gore”, broj 5/11)
 • Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama određenih zagađujućih materija („Sl. list Crne Gore”, broj 3/2012)
 • Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od elektricnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema („Sl. list Crne Gore”, broj 24/12)
 • Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema („Sl. list Crne Gore”, broj 28/12)
 • Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema („Sl. list Crne Gore”, broj 39/12)
 • Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema („Sl. list Crne Gore”, broj 39/12)
 • Uredba o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom („Sl. list Crne Gore”, broj 39/12)
 • Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema („Sl. list Crne Gore”, broj 42/12)
 • Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list Crne Gore”, broj 33/13)
 • Uredba o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine („Sl. list Crne Gore”, broj 19/13)
 • Uredbu o rekonstrukciji službenih zgrada („Sl. list Crne Gore”, broj 9/16)

PRAVILNICI

 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore, broj 14/07")
 • Pravilnik o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službenom listu CG", br. 14/07)
 • Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službenom listu CG", br. 14/07)
 • Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu („Službenom listu CG", br. 14/07)
 • Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog prirodnog dobra („Službeni list Crne Gore”, broj 35/10)
 • Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja katastra zagađivača životne sredine („Službeni list Crne Gore”, broj 43/10)
 • Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vodjenja registra zaštićenih prirodnih dobara („Službeni list Crne Gore”, broj 79/09)
 • Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl.list RCG”, broj 18/97)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG", broj 60/11)
 • Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Službeni list CG”, broj 21/11)
 • Pravilnik o sadržini i obliku integrisane dozvole („Sl. list Crne Gore”, broj 3/08)
 • Pravilnik o sadržini, obliku i načinu popunjavanja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole („Sl. list Crne Gore”, broj 3/08)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola („Sl. list Crne Gore”, broj 3/08)
 • Pravilnik o načinu i uslovima mjerenja količina otpadnih voda koje se ispuštaju u prijemnik („Sl. list Crne Gore”, broj 24/10)
 • Pravilnik o načinu i postupku mjerenja količina vode na vodozahvatu („Sl. list Crne Gore”, broj 24/10)
 • Pravilnik o bližem načinu i uslovima sakupljanja, korišćenja i prometa nezaštićenih divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe(„Sl. list Crne Gore”, broj 62/10)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja negativnog uticaja upotrebe reproduktivnog materijala na šumu, životnu sredinu, genetski fond ili biodiverzitet („Sl. list Crne Gore”, broj 64/10)
 • Pravilnik o bližim uslovima držanja i uzgoja zaštićenih divljih vrsta životinja („Sl. list Crne Gore”, broj 67/10)
 • Pravilnik o uslovima za promet i načinu postupanja sa zaštićenim divljim vrstama prilikom transporta („Sl. list Crne Gore”, broj 67/10)
 • Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno ili fizičko lice za osnivanje banke gena („Sl. list Crne Gore”, broj 77/10)
 • Pravilnik o mjerama zaštite i načinu održavanja prelaza za divlje životinje („Sl. list Crne Gore”, broj 80/10)
 • Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore”, broj 21/11)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izrade godišnje informacije o kvalitetu vazduha („Sl. list Crne Gore”, broj 27/12)
 • Pravilnik o postupanju sa otpadnim uljima („Sl. list Crne Gore”, broj 48/12)
 • Pravilnik o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrži PCB („Sl. list Crne Gore”, broj 48/12)
 • Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada
  („Sl. list Crne Gore”, broj 50/12)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada („Sl. list Crne Gore”, broj 50/12)
 • Pravilnik o bližem sadržaju i načinu podnošenja godišnjih izvještaja o sprovođenju planova upravljanja otpadom („Sl. list Crne Gore”, broj 53/12)
 • Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo odnosno preduzetnik za preradu i/ili odstranjivanje otpada („Sl. list Crne Gore”, broj 53/12)
 • Pravilnik o kriterijumima i načinu klasifikacije, pakovanja i označavanja hemikalija i određenog proizvoda u klase opasnosti („Sl. list Crne Gore”, broj 53/12)
 • Pravilnik o uslovima zaštite životne sredine tokom operacija sa ugljovodonicima („Sl. list Crne Gore”, broj 60/12)
 • Pravilnik o bližem sadržaju i načinu sačinjavanja plana upravljanja otpadom proizvođača otpada („Sl. list Crne Gore”, broj 5/13)
 • Pravilnik o načinu pakovanja i odstranjivanja otpada koji sadrži azbest („Sl. list Crne Gore”, broj 11/2013)
 • Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao perzistentne, bioakumulativne i toksične i veoma perzistentne i veoma bioakumulativne supstance („Sl. list Crne Gore”, broj 13/13)
 • Pravilnik o utvrđivanju liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost („Sl. list Crne Gore”, broj 13/13)
 • Pravilnik o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije („Sl. list Crne Gore”, broj 13/13)
 • Pravilnik o postupku prethodnog obavještavanja i postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja za izvoz hemikalija („Sl. list Crne Gore”, broj 13/13)
 • Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik za sakupljanje, odnosno transport otpada („Sl. list Crne Gore”, broj 16/13)
 • Pravilnik o bližem sadržaju dosijea i registra hemikalija („Sl. list Crne Gore”, broj 19/13)
 • Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduh („Sl. list Crne Gore”, broj 25/13)
 • Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika neopasnog otpada („Sl. list Crne Gore”, broj 27/13)
 • Pravilnik o bližim uslovima za skladištenje, mjerama za bezbjedno čuvanje, odnosno korišćenje opasnih hemikalija („Sl. list Crne Gore”, broj 28/13)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama i izdatim dozvolama za obavljanje djelatnosti prometa opasnih hemikalija („Sl. list Crne Gore”, broj 28/13)
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju izvještaja o bezbjednosti hemikalije („Sl. list Crne Gore”, broj 28/13)
 • Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija („Sl. list Crne Gore”, broj 31/13)
 • Pravilnik o spaljivanju i/ili suspaljivanju otpada („Sl. list Crne Gore”, broj 33/13)
 • Pravilnik o utvrđivanju liste površinski aktivnih supstanci koje se mogu koristiti u detergentu („Sl. list Crne Gore”, broj 36/13)
 • Pravilnik o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora („Sl. list Crne Gore”, broj 39/13)
 • Pravilnik o bližim uslovima za upis u Registar posrednika i trgovaca otpadom („Sl. list Crne Gore”, broj 46/13)
 • Pravilnik o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača, prevoznika, trgovaca i posrednika otpada („Sl. list Crne Gore”, broj 47/13)
 • Pravilnik o sakupljanju i predaji otpadnih vozila čiji je imalac nepoznat („Sl. list Crne Gore”, broj 47/13)
 • Pravilnik o bližem sadržaju zahtjeva i sertifikata dobre laboratorijske prakse („Sl. list Crne Gore”, broj 48/13)
 • Pravilnik o zabrani i ograničenju korišćenja, stavljanja u promet i proizvodnji hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu („Sl. list Crne Gore”, broj 49/13)
 • Pravilnik o metodama ispitivanja biorazgradljivosti površinski aktivne supstance, načinu obilježavanja i sastavu detergenta („Sl. list Crne Gore”, broj 50/13)
 • Pravilnik o načinu izrade i bližem sadržaju strateških karata buke („Sl. list Crne Gore”, broj 54/13)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja („Sl. list Crne Gore”, broj 56/2013)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja („Sl. list Crne Gore”, broj 56/13)
 • Pravilnik o uslovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada („Sl. list Crne Gore”, broj 59/13)
 • Pravilnik o klasifikaciji otpada i Katalogu otpada („Sl. list Crne Gore”, broj 59/13)
 • Pravilnika o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduh („Sl. list Crne Gore”, broj 61/13)
 • Pravilnik o sadržaju programa i plana poboljšanja energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave i izvještaja o sprovođenju plana („Sl. list Crne Gore”, broj 73/15)
 • Pravilnik o informacionim sistemima energetske efikasnosti i načinu unošenja podataka („Sl. list Crne Gore”, broj 73/15)
 • Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje godišnje potrošnje primarne energije, sadržaju plana i izvještaja o sprovođenju plana za poboljšanje energetske efikasnosti velikog potrošača („Sl. list Crne Gore”, broj 73/15)
 • Pravilnik o vrsti proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je obavezno označavanje energetske efikasnosti („Sl. list Crne Gore”, broj 75/15)
 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje veša u domaćinstvu („Sl. list Crne Gore”, broj 75/15)
 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti uređaja za klimatizaciju („Sl. list Crne Gore”, broj75/15)
 • Pravilnik o uslovima za izvođenje obuke, sticanje ovlašćenja i načinu vođenja registra za vršenje energetskih pregleda („Sl. list Crne Gore”, broj 75/15)
 • Pravilnik o vršenju energetskih pregleda zgrada („Sl. list Crne Gore”, broj 75/15)
 • Pravilnik o redovnim energetskim pregledima sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju („Sl. list Crne Gore”, broj 75/15)
 • Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Sl. list Crne Gore”, broj 75/15)
 • Pravilnik o sertifikovanju energetskih karakteristika zgrada („Sl. list Crne Gore”, broj 75/15)
 • Pravilnik o sadržaju godišnjeg operativnog plana poboljšanja energetske efikasnosti i izvještaja o sprovođenju plana („Sl. list Crne Gore”, broj 8/16)
 • Pravilnik o eko dizajnu proizvoda koji utiču na potrošnju energije („Sl. list Crne Gore”, broj 9/16)
 • Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje stepena energetske efikasnosti u postupku javne nabavke („Sl. list Crne Gore”, broj 9/16)
 • Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje ušteda energije („Sl. list Crne Gore”, broj 22/16)