Elaborat o procjeni uticaja

11 feb 2014

Elaborat – dalje

1. Situacija – dalje

Dinamički plan izgradnje – dalje

List nepokretnosti i kopija plana – dalje

Urbanističko tehnički uslovi – dalje