Elaborat o procjeni uticaja

11 feb 2014

Elaborat - dalje

1. Situacija - dalje

Dinamički plan izgradnje - dalje

List nepokretnosti i kopija plana - dalje

Urbanističko tehnički uslovi - dalje